Thực hiện ngay việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đủ điều kiện

Lượt xem: 91

UBND cấp xã hoàn thành việc rà soát, thống kê số lượng thửa đất tồn đọng cần cấp Giấy chứng nhận theo từng loại đất, từng đối tượng, nguồn gốc sử dụng trước ngày 20/6/2013

Theo đó, UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân với mục tiêu đạt trên 85% diện tích đất cần cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, xác định rõ quyền, nghĩa vụ của cán bộ, nhân dân và người sử dụng đất về công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; chỉ đạo UBND cấp xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc rà soát, thống kê số lượng thửa đất tồn đọng cần cấp Giấy chứng nhận theo từng loại đất, từng đối tượng, nguồn gốc sử dụng đất và hoàn thành trước ngày 20/6/2013; thực hiện ngay việc cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp đủ điều kiện; các trường hợp vượt quá thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo, đề xuất giải pháp xử lý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo; thực hiện việc ghi nợ tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân có nguyện vọng ghi nợ; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định không đúng pháp luật hiện hành; thực hiện các thủ tục đăng ký, xét duyệt hồ sơ, nghĩa vụ tài chính, cấp Giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã; UBND cấp xã có trách nhiệm công khai các thủ tục, quy định, thời gian thực hiện cụ thể trong tháng để người dân biết và thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận…

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động, tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, sở, ngành liên quan; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ trên cơ sở tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

* Xem chi tiết Chỉ thị số 05/CT-UBND tại đây./.

Nguồn bacgiang.gov.vn