NGHỊ QUYẾT CỦA BCH ĐẢNG BỘ TỈNH VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM LÃNH ĐẠO NĂM 2022

Lượt xem: 109

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2022: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 14%; cơ cấu kinh tế: Công nghiệp – xây dựng 60,6%, Dịch vụ 23,6%; Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 15,8%; GRDP bình quân đầu người đạt 3.300 USD; thu ngân sách trên địa bàn đạt 14.250 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 72 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn giai đoạn 2021-2025) giảm còn 4,2%, trong đó các xã đặc biệt khó khăn còn 18,8%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 74%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 22,5%, tỷ lệ lao động thất nghiệp thành thị 2,9%, cơ cấu lao động: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 31%; Công nghiệp – xây dựng 42,1%; Dịch vụ 26,9%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 38%; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 85%, tỷ lệ trưởng thôn, tổ dân phố là đảng viên đạt trên 85%…

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

– Lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội: Tập trung cao triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh thành các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội theo lĩnh vực, địa bàn, bảo đảm đồng bộ, rõ mục tiêu, rõ lộ trình. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển toàn diện, đồng bộ các ngành kinh tế (công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp). Đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, theo tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP, nông nghiệp hữu cơ; phát triển sản phẩm OCOP mới. Phát triển chăn nuôi trang trại tập trung quy mô lớn, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản chuyên canh, thâm canh theo tiêu chuẩn VietGAP. Quan tâm chỉ đạo thu hút doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường các hoạt động kết nối cung – cầu, liên kết với các tập đoàn, tổng công ty, các thành phố lớn, các sàn thương mại điện tử, xây dựng các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ hàng hóa, nông sản cho nông dân. Chỉ đạo phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ có tiềm năng, lợi thế; quan tâm thu hút đầu tư hạ tầng dịch vụ, du lịch; chú trọng phát triển hệ thống dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp. Tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; bằng mọi biện pháp quyết tâm ngăn chặn, không để dịch bệnh bùng phát trở lại…

– Lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại: Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, có sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; thường xuyên nắm và quản lý tốt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, chủ động phát hiện, ngăn chặn những nhân tố gây mất ổn định, không để bị động, bất ngờ và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân của người đứng đầu. Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Nhân dân…

– Lãnh đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp và lãnh đạo hoạt động của MTTQ và các đoàn thể: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, khu dân cư. Phát huy vai trò phối hợp của MTTQ và các đoàn thể trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị – xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng, xây dựng thế trận lòng dân, toàn dân, toàn diện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tham gia bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tổ chức các phong trào thi đua; đồng thời tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng: Tập trung xây dựng Đảng bộ tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án, kết luận, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX ban hành. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, các quy định về nêu gương và những điều đảng viên không được làm. Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng…/.

BBT