Đề xuất mức phụ cấp công vụ cho cán bộ, công chức

Lượt xem: 83

Cũng theo Dự thảo, những đối tượng được hưởng mức phụ cấp trên gồm có cán bộ, công chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động và người hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước thuộc lực lượng vũ trang, cụ thể là: – Cán bộ từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức; – Công chức từ Trung ương đến cấp huyện (không bao gồm công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp) quy định tại Nghị định số 6/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010. – Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009; – Người làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000;

Cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang không được hưởng PCCV trong các trường hợp sau: – Thời gian đi công tác, làm việc học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị Định số 204/2004/NĐ-CP; – Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; – Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; – Thời gian bị đình chỉ công tác, tạm giữ, tạm giam. – Dự thảo –

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; – Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, chiến sĩ phục vụ có thời hạn và công nhân, nhân viên công an, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân; – Người làm công tác cơ yếu. Theo đó, PCCV sẽ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Khi người hưởng PCCV thôi làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và lực lượng vũ trang, không thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp này nữa thì sẽ thôi hưởng PCCV từ tháng tiếp theo. Bên cạnh đó, nếu người được hưởng chế độ PCCV đồng thời được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề hoặc phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp đặc thù thì sẽ chỉ được hưởng một mức phụ cấp cao nhất. Để thu hút và xây dựng đội ngũ cán bộ Trao đổi với phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ, Bộ Nội vụ cho biết: Trong những năm qua, Chính phủ đã có nhiều biện pháp cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi đối với người có công nhưng chế độ tiền lương đến nay vẫn còn nhiều điểm bất hợp lý như: Tiền lương của cán bộ, công chức còn thấp so với mặt bằng tiền lương, tiền công trên thị trường lao động, tương quan tiền lương giữa các ngành, nghề còn chưa hợp lý, đời sống của phần đông cán bộ, công chức còn nhiều khó khăn, chưa động viên được cán bộ, công chức gắn bó, tận tâm với công việc… Chưa kể với thực tế tiền lương và thu nhập của cán bộ, công chức như hiện nay thì việc tuyển người tốt nghiệp đại học loại giỏi vào các cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang là rất khó. Đã có một số cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước xin thôi việc để chuyển ra ngoài cơ quan nhà nước với nhiều lý do khác nhau, nhưng trong đó cũng có lý do là tiền lương và thu nhập. Vì vậy, Bộ Nội vụ cho rằng, để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang, thu hút người làm việc có chất lượng trong các cơ quan nhà nước và hệ thống chính trị, thì việc xây dựng và ban hành Nghị định về chế độ phụ cấp công việc là rất cần thiết. Đây cũng là việc làm góp phần củng cố và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang theo tinh thần Kết luận của Hội nghị Trung ương 9 (Khóa X) về việc tiếp tục thực hiện chiến lược công tác cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo phương án Bộ Nội vụ đề xuất thì chế độ PCCV này có thể thực hiện từ ngày 1/5/2011.

Theo chinhphu