Nâng mức hỗ trợ tối thiểu đóng BHYT cho người cận nghèo

Lượt xem: 92

Theo Quyết định 797/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu bằng 70% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo (theo chuẩn nghèo quốc gia), kể từ ngày 1/1/2012.

Ảnh minh họa nguồn internet

Về nguồn kinh phí hỗ trợ mức đóng BHYT, Ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ 70% mệnh giá mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi. Đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50% thì ngân sách trung ương hỗ trợ 35% mệnh giá mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo. Các địa phương còn lại, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo từ ngân sách địa phương. Quyết định cũng nêu rõ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ khả năng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác có thể quyết định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu nói trên. Đồng thời, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ theo quy định. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo mới áp dụng cho giai đoạn 2011 – 2015, hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 đồng đến 520.000 đồng/người/tháng; hộ cận nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 đồng đến 650.000 đồng/người/tháng. Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2011 đã được Bộ Lao động – Thương binh Xã hội công bố, cả nước hiện có 1.530.295 hộ cận nghèo.

Theo chinhphu.vn