Thông tư số: 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Lượt xem: 135

Trường hợp Chủ dự án không có điều kiện tự trồng rừng thay thế thì thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế bằng hình thức nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng để tổ chức trồng rừng theo quy định.

Trường hợp Chủ dự án tự trồng rừng thay thế nhưng còn thiếu so với diện tích phải trồng do không có đủ diện tích đất để tự trồng rừng thì thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế bằng hình thức nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đối với diện tích còn thiếu.

Kinh phí trồng rừng thay thế do Chủ dự án nộp vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng được ưu tiên sử dụng theo thứ tự: trồng rừng đặc dụng; trồng rừng phòng hộ; hỗ trợ trồng rừng sản xuất; điều chuyển kinh phí để trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tại địa phương khác.

Kinh phí trồng rừng thay thế được xác định trong tổng mức đầu tư của dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Chủ dự án có trách nhiệm lập phương án trồng rừng thay thế, trường hợp diện tích rừng thuộc nhiều tỉnh, thành phố thì lập phương án riêng cho mỗi địa phương. Hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án trồng rừng thay thế gồm: phương án trồng rừng thay thế, văn bản đề nghị phê duyệt, quyết định chủ trương của cơ quan có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và các tài liệu liên quan.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

BBT