HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN NĂM 2015

Lượt xem: 184

Trong đó, nội dung trọng tâm của Kế hoạch tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên, nông dân về công tác bảo vệ môi trường nông thôn; chủ động sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, sống thân thiện với môi trường; cam kết thực hiện “Ba không“. Xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình của tổ chức và cá nhân, các CLB và chi, tổ hội tự quản bảo vệ môi trường nông thôn. Tăng cường giám sát, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên nông dân trong việc thực thi pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường trên địa bàn nông thôn. Phát huy nội lực của cán bộ, hội viên, nông dân và cộng đồng dân cư tham gia các hoạt động như trồng và bảo vệ rừng, xử lý chất thải trước khi thải ra môi trường, không đổ rác, nước thải ra đường, nơi công cộng, không vứt bao bì thuốc bảo vệ thực vật ra đồng ruộng, sông ngòi, hồ ao. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt công tác bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu…

BAN TỔ CHỨC