Tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông về thu gom và xử lý rác thải nông thôn

Lượt xem: 116

Đồng chí Leo Thị Lịch – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại lớp tập huấn

Trong thời gian tập huấn, các học viên được nghiên cứu, trao đổi các kiến thức cơ bản về bảo vệ tài nguyên môi trường; thực trạng và giải pháp trong thu gom, xử lý rác thải ở địa bàn nông thôn hiện nay; vai trò của Hội Nông dân trong công tác bảo vệ môi trường. Học viên cũng được giới thiệu, hướng dẫn các công nghệ ứng dụng xử lý rác thải và chất thải bảo vệ môi trường; hướng dẫn việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, sử dụng rác thải sau phân loại làm phân hữu cơ,…Các kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng mô hình hộ nông dân tham gia thu gom, phân loại và xử lý rác thải nông thôn; ,…

Lớp tập huấn sẽ góp phần làm thay đổi hành vi, thói quen lạc hậu ảnh hưởng xấu đến môi trường, nâng cao ý thức giữ gìn môi trường từ mỗi hộ gia đình. Sau lớp tập huấn, các học viên sẽ là những tuyên truyền viên tích cực trong thực hiện phong trào “sạch từ nhà ra ngõ, sạch từ ngõ vào nhà ” ” sạch làng tốt ruộng, đẹp quê hương”.

Sơn Hải