Chưa tăng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn dự án BOT

Lượt xem: 93

Theo đó, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, trong thời gian qua, các Nhà đầu tư đã phối hợp với Bộ GTVT triển khai đầu tư nhiều dự án hạ tầng đường bộ theo hình thức BOT.

Đến nay, nhiều dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác, thu phí, đóng góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

Chưa tăng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn dự án BOT

Để hỗ trợ doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016, tại điểm 4 mục II Nghị quyết giao: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh mức phí đường bộ, phí BOT; đánh giá và đề xuất mức điều chỉnh hợp lý để giúp doanh nghiệp giảm chi phí, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 23/5/2016, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã kết luận: giao Bộ GTVT tiếp tục tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện việc thu phí BOT; rà soát tính đúng, tính đủ giá thành, chi phí đầu tư của các dự án BOT trên toàn quốc. Trước mắt chưa tăng phí BOT và giãn thời gian thu phí tối đa đối với các trạm thu phí BOT.

Bộ GTVT yêu cầu các Nhà đầu tư (Doanh nghiệp dự án) BOT và VEC chưa tăng phí sử dụng đường bộ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nêu tại Thông báo số 107/TB-VPCP ngày 27/5/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT.