Hội Nông dân huyện Yên Dũng nâng cao và đẩy mạnh phát triển hội viên mới

Lượt xem: 111

Với phương châm tăng cường phát triển hội viên mới đi đôi với nâng cao chất lượng hội viên. Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cơ sở rà soát kỹ danh sách hội viên, đưa ra khỏi Hội những hội viên không đủ tiêu chuẩn; qua đó đã khắc phục cơ bản tình trạng hội viên danh nghĩa. Mặt khác tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội, hướng dẫn hội viên tham gia sinh hoạt theo Điều lệ Hội. Điều có ý nghĩa quan trọng để thu hút, tập hợp hội viên, tổ chức các hoạt động đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên gắn với lợi ích tập thể và toàn xã hội. Căn cứ thực tiễn từng địa phương, hàng năm huyện Hội sớm giao chỉ tiêu cụ thể cho các cơ sở Hội, dựa vào số hộ nông nghiệp để xây dựng kế hoạch phát triển hội viên cho sát thực tế. Chú ý phát triển hội viên trong độ tuổi lao động, coi trọng phát triển hội viên là chủ hộ gia đình và đa dạng hoá các hình thức tập hợp hội viên nông dân như xây dựng chi tổ hội theo nghề nghiệp, theo HTX…thành lập các tổ hội ở những chi hội có trên 50 hội viên để thuận lợi cho sinh hoạt và hoạt động.

Với cách làm trên, năm 2009 toàn huyện kết nạp mới được 1.265 hội viên đưa tổng số toàn huyện lên 30.542 hội viên đạt 93% so với số hộ nông nghiệp. Các xã có số hội viên kết nạp cao như Thị trấn Neo, Quỳnh Sơn, Tiến Dũng…., số hội viên được phát thẻ đạt 100%, phát triển được 79 chi hội nghề nghiệp, 305 tổ hội. Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt 83,5% tăng 3,4% so năm 2007; tỷ lệ hội viên nộp hội phí đạt 100%. Công tác, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở cũng được quan tâm hơn, đội ngũ cán bộ cơ sở Hội là lực lượng nòng cốt cho hoạt động cơ sở, do vậy việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ Hội cho cán bộ chi, tổ hội là rất cần thiết để họ vận động quần chúng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt nhiệm vụ và phong trào nông dân. Năm 2008 các cấp Hội đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ Hội cho 305 cán bộ chi hội. Đa số cán bộ chủ chốt của Hội tham gia cấp uỷ Đảng, phát huy được hiệu quả trong công tác lãnh, chỉ đạo nhất là trên lĩnh vực kinh tế – xã hội. Các cơ sở Hội đẩy mạnh và đa dạng hoá các hình thức hỗ trợ, vốn, kỹ thuật, vật tư nông nghiệp…bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên nông dân góp phần quan trọng nâng cao vai trò, vị thế của Hội. Đến nay toàn huyện có 2.597 hội viên nông dân được kết nạp vào Đảng bằng 63,5% so với đảng viên nông nghiệp. Bên cạnh đó, các cơ sở Hội đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng thiết thực, gắn sinh hoạt với việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chuyển giao KHKT… ở xã, thôn. Cụ thể như thực hiện mô hình điểm “Chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học”; tại thôn Tiên Phong – xã Nội Hoàng; mô hình trồng nấm rơm tại xã Trí Yên; mô hình trồng lúa thơm ở Tư Mại, Tiến Dũng…; năm 2008 các cấp Hội Nông dân trong huyện đã tổ chức 407 lớp chuyển giao KHKT cho hội viên nông dân, xây dựng 48 mô hình điểm hộ nông dân thu nhập 50 triệu đồng/năm trở lên….

Những kết quả đạt được trong công tác nâng cao chất lượng và đẩy mạnh công tác phát triển hội viên mới ngày càng khẳng định sự cố gắng phấn đấu, tính năng động, sáng tạo, đổi mới của các cấp Hội Nông dân Yên Dũng. Vị thế, vai trò của Hội cơ sở ngày càng được khẳng định rõ nét trong hoạt động phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, công tác phát triển hội viên ở huyện Yên Dũng vẫn còn không ít khó khăn như: đối tượng nông dân trong độ tuổi lao động chủ yếu đi làm ăn xa, một năm chỉ về nhà một vài lần. Bên cạnh đó, việc phát triển hội viên ở một số cơ sở còn hạn chế, cán bộ Hội nhiều nơi vừa thiếu, vừa yếu, số lượng hội viên chiếm tỷ lệ thấp. Để tiếp tục làm tốt công tác nâng cao chất lượng và đẩy mạnh phát triển hội viên mới trong những năm tới, các cấp Hội Nông dân trong huyện cần phải: thường xuyên chăm lo công tác xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Hội vững mạnh thông qua các hình thức hỗ trợ vốn, vật tư nông nghiệp, hướng dẫn chuyển giao KHKT, các chương trình phối hợp để nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về nhiều mặt, chú trọng công tác dạy nghề cho nông dân; đa dạng hoá các hình thức tập hợp nông dân, lấy lợi ích làm động lực; tập trung làm tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, thông qua việc xây dựng mô hình, các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ để tập hợp nông dân, chú ý phát triển hội viên trong độ tuổi lao động, luôn đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội theo hướng thiết thực, hấp dẫn.

Phan Thị Thu Hiền – Ban KTXH