Bắc Giang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Lượt xem: 94
Đồng chí Nông Quốc Tuấn – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nông Quốc Tuấn đã khẳng định Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã thành công tốt đẹp. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhằm mục đích tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong nhân dân về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2005 – 2010. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Để Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống và đạt được kết quả thiết thực, các cấp, các ngành địa phương cần thực hiện nghiêm túc kế hoạch của tỉnh; đồng thời phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thông báo khái quát kết quả Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe đồng chí Bùi Văn Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai nội dung cơ bản của Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về phát triển kinh tế – xã hội (KT – XH) và triển khai 5 chương trình phát triển KT – XH trọng tâm gồm: đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp – dịch vụ; phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị; nâng cao chất lượng dạy nghề; phát triển du lịch. Đồng chí nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là đưa Bắc Giang vượt qua tình trạng chậm phát triển trước năm 2015 và trở thành tỉnh trung bình khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc về chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người và chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế. Phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội; bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương pháp luật; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững sự ổn định chính trị – xã hội.

Tiếp đó, đồng chí Thân Văn Khoa – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã quán triệt triển khai nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về công tác xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị. Giải pháp đề ra là tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị đã có 75 ý kiến đại biểu tham gia thảo luận về nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, công tác quốc phòng, an ninh và đóng góp vào dự thảo 5 chương trình phát triển KT – XH trọng tâm của tỉnh, giai đoạn 2011-2015. Các ý kiến đều bày tỏ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhất là những chủ trương, định hướng quan trọng về phát triển KT – XH; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các ý kiến thảo luận đều thống nhất với các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của Nghị quyết và nhất trí cao với 5 chương trình phát triển KT – XH trọng tâm của tỉnh giai đoạn 2011-2015. Các ý kiến đều cho rằng việc đề ra và tổ chức thực hiện 5 Chương trình theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là phù hợp với điều kiện của tỉnh; tập trung đúng và trúng vào các lĩnh vực quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH của tỉnh. Nhiều ý kiến đã đi sâu phân tích, đánh giá và tham gia ý kiến cụ thể đối với từng chương trình phát triển KT – XH trọng tâm của tỉnh; đồng thời, có những kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung để thực hiện đạt kết quả cao nhất các chương trình.

Các đại biểu dự hội nghị nghe các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy

quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII,

nhiệm kỳ 2010-2015.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nông Quốc Tuấn đã nhấn mạnh, để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, đạt được hiệu quả thiết thực các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể các cấp từ tỉnh đến cơ sở cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ then chốt và nhiệm vụ trọng tâm. Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, do vậy phải tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Triển khai 5 chương trình KT XH của tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm, quyết định đến thắng lợi các nội dung của Nghị quyết Đại hội. Cùng với các nhiệm vụ then chốt và trọng tâm cần quan tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững sự ổn định để phát triển. Trên cơ sở nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết, căn cứ tình hình thực tế, các ngành, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình hành động, đề ra những biện pháp cụ thể để thực hiện. Sau khi Nghị quyết được ban hành, Ban cán sự đảng UBND tỉnh cần phân công cụ thể, rõ trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện 5 chương trình KT – XH trọng tâm, bảo đảm chương trình được triển khai hiệu quả trong thực tế, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị ngay trong 6 tháng đầu năm, các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung cao tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, lựa chọn được những đại biểu thực sự ưu tú, có đạo đức, năng lực để lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đồng thời, tập trung hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2011, tạo tiền đề vững chắc đẩy nhanh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp ở những năm tiếp theo, phấn đấu đến cuối năm 2014 hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra./.

Theo bacgiang.gov.vn