Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa: Chung tay xây dựng nông thôn mới

Lượt xem: 88

Xác định rõ vai trò nông dân là “chủ thể” trong xây dựng nông thôn mới nên Ban Thường vụ HND huyện Hiệp Hòa đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiều nội dung hoạt động trong tổ chức HND ở địa phương về tham gia xây dựng nông thôn mới theo sự chỉ đạo của Huyện ủy. Theo đó, đ/c Chủ tịch HND huyện tham gia thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới do Huyện ủy thành lập, các đ/c Phó Chủ tịch, ủy viên BTV ( chuyên trách) được trưng tập tham gia các tổ giúp việc Ban chỉ đạo; căn cứ nhiệm vụ được phân công và theo chức năng nhiệm vụ của tổ chức Hội Nông dân ở địa phương, BTV Hội Nông dân huyện đã tổ chức hội nghị cán bộ BCH mở rộng đến Chủ tịch HND cơ sở, các đ/c Chi hội trưởng, mời cán bộ chuyên môn của BCĐ huyện tập huấn những nội dung cơ bản về xây dựng nông thôn mới, với 205 đại biểu dự. Sau hội nghị, huyện hội chỉ đạo 100% cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ hội từ ủy viên BCH Chi hội trở lên với tổng số 26 hội nghị, 868 đại biểu dự. Hội Nông dân huyện tổ chức hội nghị Ban Chấp hành nhằm quán triệt, phổ biến, nghiên cứu, cụ thể hóa nhiều nội dung trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động như: vận động hội viên nông dân tham gia tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở ” đồng thời phấn đấu gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa phải cao hơn bình quân chung ở địa phương từ 5% trở lên; vận động nông dân tham gia đóng góp vào dự thảo quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở cơ sở, làm nòng cốt trong các cuộc họp dân ở Thôn, Xóm, Cụm dân cư để đóng góp quy hoạch xây dựng nông thôn mới; tự nguyện đóng góp kinh phí, tiền, ngày công để làm vốn đối ứng xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn, tham gia dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng thu nhập cao để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích, giải quyết việc làm; đi đầu vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất xây dựng các khu trung tâm thôn, xã nhất là các xã điểm xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển các cụm công nghiệp hướng tới đô thị hóa để Hiệp Hòa sớm đạt được tiêu chí Thị xã trong tương lai. Qua đó, góp phần quan trọng đưa kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề; các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục đổi mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ngày càng được tăng cường, bộ mặt nông thôn đổi mới, đời sống người nông dân ngành càng được cải thiện. Năm 2011, toàn huyện đã có 14.625 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Nhằm góp phần giải quyết việc làm cho nông dân, các cấp hội nông dân trong huyện đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức dạy nghề cho 1.222 người. Các cấp hội còn phối hợp tổ chức 384 lớp tập huấn chuyển giao khoa học-kỹ thuật cho 26.809 lượt hội viên nông dân; cung ứng 1.280 tấn phân bón theo phương thức trả chậm; vận động xây dựng được 92 triệu quỹ Hỗ trợ nông dân, giúp 157 hộ nông dân thoát nghèo…Thực hiện phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, năm 2011, toàn huyện đã có 26.505 hộ đạt danh hiệu gia đình nông dân văn hóa. Hội phối hợp xóa, nâng cấp 29 nhà tạm cho hội viên, nông dân nghèo; sửa chữa bảo dưỡng 240 km đường giao thông nông thôn; vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia trồng cây xanh, vệ sinh môi trường, thu gom và tiêu hủy rác thải…Cán bộ hội các cấp từ huyện đến cơ sở đều nhận thức rõ trách nhiệm, tích cực tham gia và gương mẫu thực hiện. Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa năm 2011 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, 25/26 cơ sở hội đạt tiêu chuẩn cơ sở hội vững mạnh trong đó có 12/26 cơ sở đạt vững mạnh toàn diện.

Để tiếp tục xây dựng, nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động, năm 2012 và giai đoạn các năm tiếp theo, Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua. Trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng và tổ chức có chất lượng các hoạt động của phong trào thi đua “Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới” do tổ chức Hội Nông dân phát động. Làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; tăng cường củng cố tổ chức Hội và các phong trào nông dân đáp ứng yêu cầu tình hình mới theo Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn các hình thức phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn huyện nhà theo hướng nhanh và bền vững.

Nguyễn Tiến Soạn

Chủ tịch HND huyện Hiệp Hòa