Hội Nông dân huyện Lạng Giang: Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017 sáng tạo, đổi mới, phát triển

Lượt xem: 83

Đồng chí Leo Thị Lịch – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban chấp hành khoá mới, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Tại phiên họp thứ nhất, đồng chí Hà Ngọc Tuân được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện.Nhiệm kỳ 2012 – 2017, Hội Nông dân huyện Lạng Giang tiếp tục tập trung triển khai các nội dung đổi mới phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, mở rộng thu hút hội viên mới tham gia phát triển, xây dựng nông thôn mới góp sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 176- NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Lạng Giang về “xây dựng nông thôn mới huyện Lạng Giang đến năm 2020”.Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân huyện đã hoàn thành 21/21 chỉ tiêu đại hội, trong đó có 8 chỉ tiêu đạt trên 150%. Kết nạp mới 7.748 hội viên đưa tổng số lên 37.467 hội viên đạt 95,4% so với số hộ nông nghiệp, tăng 26%, 97,5% hội viên được phát thẻ, số cơ sở hội đạt vững mạnh tăng 21%, không còn cơ sở hoạt động trung bình và yếu; 100% cơ sở hội đều có quỹ hoạt động với tổng số quỹ là 2.784 triệu đồng; tổ chức tuyên truyền 542 buổi cho 75.052 lượt cán bộ, hội viên, nông dân, trợ giúp pháp lý được 8.750 buổi tăng 143%; 100% chi hội và 20.000 cán bộ, hội viên, nông dân viết nhật ký và đăng ký việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng với công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, các cấp Hội đã vận động các hộ và hội viên sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ hộ nghèo bằng nhiều phương pháp như truyền đạt kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ vật tư, phân bón, con giống giúp 224 hộ nông dân thoát nghèo; nâng cấp, sửa chữa nhà ở cho 144 gia đình hội viên nông dân; phối hợp với hệ thống Ngân hàng cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất cho 7.719 hộ với tổng số tiền là 127.700 tỷ đồng; hợp đồng cung ứng phân bón trả chậm được 17.395 tấn; phối hợp chuyển giao 510 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, 250 cuộc hội thảo đầu bờ, xây dựng 56 mô hình điểm,…số hộ sản xuất kinh doanh giỏi năm sau đều cao hơn năm trước, năm 2011 có 16.555 hộ tăng 1.155 hộ so với đầu nhiệm kỳ.

BCH Hội Nông dân huyện Lạng Giang khóa mới ra mắt trước Đại hội

Nhiệm kỳ 2012 – 2017, Hội Nông dân huyện Lạng Giang tiếp tục tập trung triển khai các nội dung đổi mới phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, mở rộng thu hút hội viên mới tham gia phát triển, xây dựng nông thôn mới góp sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 176- NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Lạng Giang về “xây dựng nông thôn mới huyện Lạng Giang đến năm 2020”.

Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban chấp hành khoá mới, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Tại phiên họp thứ nhất, đồng chí Hà Ngọc Tuân được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Sơn Hải