HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN QUÝ I NĂM 2014

Lượt xem: 97

Đồng chí Lã Văn Đoàn – Phó chủ tịch Thường trực HND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Quý I/2014, Hội Nông dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, nông dân với 22 tin bài đăng tải trên trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng; xuất bản 3.000 cuốn Bản tin, tuyên truyền 1.600 buổi cho 94.520 lượt người. Trong quý, đã phát triển mới 1.590 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 227.934 hội viên. Hướng dẫn, tổ chức cho 122.840 hộ đăng ký các danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi năm 2014. Phối hợp với các ngành tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 51.182 lượt người tham dự; mở 06 cuộc hội thảo đầu bờ trình diễn các mô hình cho 450 lượt nông dân; chỉ đạo xây dựng các mô hình kinh tế tập thể ở 10 huyện, thành phố và xây dựng được 178 mô hình điểm về sản xuất kinh doanh giỏi. Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với hai ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng chính sách xã hội. Tổ chức thu hồi vốn và giải ngân 06 dự án từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương Hội ủy thác với số tiền 1,8 tỷ đồng tại ba huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Hiệp Hòa. Phối hợp tư vấn giới thiệu cho 1.190 lao động tìm được việc làm trong nước và tư vấn xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài qua Tỉnh hội được 05 người…Triển khai 01 đề tài khoa học cấp bộ, 01 đề tài cấp tỉnh và 01đề tài khoa học cấp cơ sở.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lã Văn Đoàn – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tập trung thực hiện 8 nội dung nhằm đạt hiệu quả các nhiệm vụ trong quý II/2014. Trong đó, nhấn mạnh công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2014, đồng thời quản lý tốt các dự án đã được triển khai từ nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề của năm; tích cực phối hợp với các ngành tranh thủ nguồn lực để Hội hoạt động có hiệu quả; chủ động hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, hội viên, nông dân, tham gia xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội làm tốt công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm cho nông dân. Phối hợp tham gia tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của nông dân. Làm tốt công tác nắm bắt thông tin dư luận xã hội trong hội viên, nông dân….

Bảo Tú Quyên