Bắc Giang: Tích cực thực hiện kết luận số 61-KL/TW và Quyết định 673 QĐ/TTG của thủ tướng Chính phủ

Lượt xem: 134

Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 673-QĐ/TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 490-CV/HNDTW ngày 18/7/2011 của Hội Nông dân Việt Nam V/v chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng và Quyết định số: 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 22/7/2011 Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng triển khai các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam, của Tỉnh uỷ.

Đoàn kiểm tra Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng và Quyết định số: 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Bắc Giang

Tỉnh Hội chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân, tham mưu với cấp uỷ, chính quyền cùng cấp chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Nông dân các cấp tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Yêu cầu các cấp Hội xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng và Quyết định số: 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hội Nông dân tỉnh đã tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ ban hành văn bản số 828-CV/VPTU ngày 21/10/2013 V/v đồng ý để Hội Nông dân tỉnh tổ chức vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân, đồng thời phối hợp với UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo khắc phục những hạn chế tồn tại sau 2 năm thực hiện Quyết định số: 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh có Công văn số 2436/UBND-VX chỉ đạo các sở, các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, thành phố, cấp xã hàng năm, trong từng chương trình đề án, dự án có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn có trách nhiệm thỏa thuận với Hội Nông dân cùng cấp thực hiện; báo cáo cơ quan chức năng bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm của Hội Nông dân.

Từ đó các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh ký kết chương trình phối hợp, tạo điều kiện để Hội Nông dân tham gia thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội như: Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011-2015, với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động Thể dục, Thể thao ở nông thôn; Nghị quyết liên tịch với Sở Nông nghiệp và PTNT V/v hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015; Sở Tài nguyên và môi trường về việc bảo vệ môi trường nông thôn; Sở Tư pháp phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý, Thanh tra tỉnh trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân; Công an tỉnh về phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội… Kết quả, đến nay nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cấp tỉnh và Trung ương đạt 14,930 tỷ đồng (Trung ương ủy thác 9,830 tỷ, tỉnh cấp 5,1 tỷ, trong đó năm 2014 Trung ương phân bổ 2 tỷ đồng, Ngân sách tỉnh chuyển 2 tỷ đồng) triển khai cho vay 156 dự án, cho 450 hộ vay xây dựng các mô hình điển hình trong sản xuất nông nghiệp; năm 2014 UBND tỉnh đồng ý để Hội Nông dân tỉnh xây dựng Đề án nâng cao chất lượng hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân để trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, hàng năm UBND tỉnh cân đối ngân sách để chuyển tiền xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phê duyệt, đầu tư kinh phí xây dựng Trung tâm với số vốn trên 40 tỷ đồng, UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng trị giá 3,6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án: 2013 – 2017, dự án khởi công xây dựng vào ngày 14/11/2013.

Các huyện, thành hội tăng cường tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền cùng cấp chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Nông dân các cấp trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Kết quả 10/10 huyện, thành hội đã tham mưu cho cấp uỷ có văn bản chỉ đạo thực hiện. Một số huyện đã đề nghị với UBND cùng cấp có cơ chế hàng năm chuyển cho Quỹ hỗ trợ nông dân huyện như: Tân Yên 500 triệu, Hiệp Hoà 300 triệu, Sơn Động 200 triệu, Lục Ngạn 100 triệu… Những kết quả trên đã góp phần thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

HNDVN