ĐỔI MỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG KHỐI MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN GẮN VỚI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ Ở ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ

Lượt xem: 86

MTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh đã cùng với cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đã duy trì số gia đình, cơ quan, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa năm sau cao hơn trước. Cùng với đó, MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở đã tham gia sâu rộng hơn vào các nhiệm vụ chính trị ở địa phương tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ngày càng có hiệu quả.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nên tỷ lệ thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên vào sinh hoạt tổ chức hội ngày càng tăng; phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể không ngừng đổi mới cả về nội dung và hình thức, tập trung hướng về cơ sở; xây dựng nhiều phong trào và mô hình hoạt động có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và của tỉnh.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền của MTTQ, các đoàn thể nhân dân các cấp chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ đề ra; nội dung, hình thức tuyên truyền ở một số địa phương, đơn vị còn chậm đổi mới, chưa có sức lôi cuốn đoàn viên, hội viên tham gia một cách đông đảo; một số nơi khi có những vụ việc phức tạp của nhân dân, thì chưa có các giải pháp phù hợp để tuyên truyền, vận động làm ổn định tình hình; việc thực hiện quy chế phối hợp với chính quyền trong giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri có việc còn kéo dài; công tác nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đoàn viên, hội viên có lúc chưa kịp thời; hoạt động phối hợp có việc chưa rõ nét, chưa phát huy tốt vai trò của các đoàn thể tham gia giải quyết các vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở.

Để phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại, MTTQ và các đoàn thể nhân dân các cấp cần thực hiện tốt việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nội dung tuyên truyền cần tập trung bám sát, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, cơ sở, đó là:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế: Quá trình xây dựng các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế, trước hết cần tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế nhằm phục vụ cho chính người dân và chính đoàn viên, hội viên, nhân dân là những người trực tiếp thực hiện các chủ trương, chính sách đó. Từ đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong tham gia xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện những chủ trương, chính sách đó.

Hai là tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng phát triển văn hóa – xã hội, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan văn hóa; tích cực tuyên truyền về công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình, thực hiện các chỉ tiêu về giáo dục đào tạo; giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Hưởng ứng các cuộc vận động từ thiện nhân đạo, xã hội hoá xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị sinh hoạt văn hóa tại cộng đồng dân cư.

Ba là, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân tham gia lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn để bầu vào Quốc hội, HĐND, chính quyền các cấp, trưởng phó thôn, tổ dân phố; giới thiệu những người ưu tú trong các tổ chức đoàn thể được bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Thực hiện tốt chức năng đại diện, giám sát phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng chính sách pháp luật đồng thời tăng cường giám sát thường xuyên hoạt động của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức theo quy định tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tập hợp, lắng nghe kiến nghị của nhân dân, các tổ chức thành viên mặt trận đề xuất kiến nghị với Đảng, Nhà nước xem xét giải quyết nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của nhân dân và có trách nhiệm thông tin cho nhân dân biết kết quả giải quyết của cơ quan chức năng theo quy định.

Bốn là, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Năm là, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước gắn với giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần ý chí tự lực tự cường, lòng tự hào tự tôn dân tộc cho cán bộ, đoàn viên, hội viên… Phát huy vai trò của MTTQ, đoàn thể nhân dân và các cấp, các ngành trong việc nhất là việc phối hợp quan tâm chăm lo bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ.

Hình thức tuyên truyền cần phong phú, đa dạng, hấp dẫn, có sức lôi cuốn mạnh mẽ với cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân như các diễn đàn, tọa đàm, tổ chức các hội thi, sân khấu hóa, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,… Bên cạnh đó, quan tâm việc tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình, những tâm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong các hoạt động tuyên truyền biết phối hợp và phát huy hiệu quả vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông, những thành tựu của khoa học công nghệ với phương châm tạo “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” tạo ra dư luận tích cực và định hướng những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Cán bộ đoàn, hội, và đội ngũ tuyên truyền viên phải là những hạt nhân tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và đảm bảo về kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, MTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh cần tập trung hướng dẫn cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, để mỗi người dân đều thấy hết ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Làm tốt công tác tuyên truyền, động viên đông đảo nhân dân tham gia ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tuyên truyền các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân hăng say thi đua học tập, lao động, sản xuất góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị…

Công tác tuyên truyền, vận động có ý nghĩa quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng nói chung và đối với hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân nói riêng. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền chính là đổi mới phương thức, cách thức để hướng đến mục đích “… đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm…”, như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn./.

Nguyễn Văn Hạnh

Phó trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy