Hướng dẫn Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn

Lượt xem: 86

Nội dung hướng dẫn tập trung lựa chọn xây dựng các mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn như: ” đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng”, ” chi hội nông dân thu gom rác thải”; “thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật”, “Xây dựng bể chứa rác thải, thuốc bảo vệ thực vật”, “Một hố rác – một cây xanh”, Tuyến đường nông dân tự quản sáng – xanh – sạch – đẹp”,… Ngoài ra, có thể chọn các mô hình gắn với thực hiện các dự án hỗ trợ sản xuất, áp dụng các biện pháp thân thiện với môi trường như xây dựng mô hình: nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng hầm khí sinh học Biogas, thu gom, phân loại và xử lý rác thải nông thôn, ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi,…Cũng tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai mô hình điểm ” Thu gom, xử lý chất thải trong cộng đồng dân cư bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” tại xã Danh Thắng.

Cùng với hoạt động tuyên truyền, vận động, việc triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình điểm sẽ giúp cho hội viên nông dân nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công tác bảo vệ môi trường. Đây là việc làm thường xuyên của các cấp hội, góp phần xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.

Sơn Hải

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang