Hội Nông dân tỉnh kiểm tra công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2016

Lượt xem: 105

Đoàn kiểm tra làm việc với Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa

Kết quả kiểm tra cho thấy, 100% Hội Nông dân các cấp đã triển khai thực hiện các chỉ tiêu Hội cấp trên giao, nhiều chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch như: công tác tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội, tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn ngân sách, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, mô hình điểm SXKD giỏi… Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, đó là: tỷ lệ kết nạp hội viên thấp so với kế hoạch, sinh hoạt chi hội chưa đúng Điều lệ, chất lượng công tác kiểm tra còn hạn chế, việc khắc phục hạn chế sau kiểm tra còn chậm, công tác phối hợp với hai ngân hàng chưa thường xuyên, cung ứng phân bón Tiến Nông đạt thấp so với chỉ tiêu giao… Qua kiểm tra, đã giúp các cấp Hội phát huy những ưu điểm, khắc phục kịp thời những hạn chế còn tồn tại, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng cuối năm.

Thu Phương