HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI THẢO THAM VẤN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA HỘI NÔNG DÂN TRONG LIÊN KẾT, HỢP TÁC PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP” GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

Lượt xem: 101

Quảng cảnh buổi Hội thảo

Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bắc Giang, Hội Nông dân tỉnh được cấp ủy tín nhiệm giao nhiệm vụ tham mưu, xây dựng Đề án “Nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong liên kết, hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp” giai đoạn 2016 – 2020. Đến nay, Ban Soạn thảo Đề án của Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã cơ bản hoàn thiện dự thảo Đề án. Để Đề án có tính khả thi cao, bảo đảm khi ban hành đáp ứng được lòng mong mỏi của các cấp Hội; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban Hợp tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn Đề án nhằm tranh thủ ý kiến của các chuyên gia, các cơ quan thẩm định, phản biện, Chủ tịch HND các huyện, thành phố và đại diện một số mô hình liên kết, hợp tác nhằm phát huy trí tuệ tập thể, tạo sự thống nhất cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Tại Hội thảo tham vấn đã có 05 ý kiến phản biện liên quan đến các nội dung của Đề án như: cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý, thực trạng, mục tiêu, giải pháp thực hiện…Ngoài ra có 06 ý kiến tham luận làm rõ thêm nội dung của Đề án.

Hội thảo đã chia thành 03 nhóm nhằm thảo luận đưa ra được sự cần thiết, mục tiêu chung, mục tiêu, cụ thể và giải pháp triển khai thực hiện. Qua thảo luận các nhóm đã đi đến thống nhất các vấn đề đã đặt ra. Dự thảo Đề án sẽ được hoàn thiện dựa trên sự tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu dự Hội thảo. Đề án được Tỉnh ủy thong qua sẽ tạo ra một hướng đi mới cho các cấp Hội Nông dân trong tỉnh, khẳng định vai trò, vị thể của tổ chức Hội trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới./.

Thân Thị Dũng

Văn phòng HND tỉnh Bắc Giang