Hướng dẫn nội dung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ hội năm 2017

Lượt xem: 89

1. Đối tượng tham dự

– Chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân cơ sở.

– Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở.

– Chi hội trưởng, chi hội phó chi hội nông dân.

– Tổ trưởng, tổ phó tổ hội.

– Cán bộ trong diện nguồn quy hoạch Hội Nông dân cơ sở.

2. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng

* Đối với bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác hội: căn cứ vào tài liệu biên soạn của Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam:

– Công tác tuyên truyền của Hội Nông dân Việt Nam;

– Phương pháp công tác của cán bộ cơ sở Hội;

– Xây dựng tổ chức cơ sở Hội;

– Hoạt động kinh tế- xã hội của Hội Nông dân Việt Nam;

– Công tác văn phòng của Hội Nông dân Việt Nam.

Các đơn vị lựa chọn những nội dung mà cán bộ hội tại đơn vị mình còn hạn chế, vướng mắc để bồi dưỡng như:

– Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội;

– Xây dựng nội dung và tổ chức sinh hoạt chi hội;

– Công tác văn phòng;

– Thực hiện quy trình đăng ký và bình xét hộ nông dân SXKD giỏi;

– Xây dựng các mô hình điểm,…

* Đối với bồi dưỡng kỹ năng công tác tập trung các kỹ năng

– Kỹ năng lãnh đạo và quản lý của cán bộ Hội.

– Tham gia hoạt động tín dụng có liên quan với tổ chức Hội Nông dân.

– Phương pháp nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội.

– Phương pháp hòa giải ở cơ sở và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

– Kỹ năng diễn thuyết trước công chúng.

Ngoài những nội dung tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng công tác khuyến khích các đơn vị tổ chức các hoạt động thăm quan học tập, trao đổi kinh nghiệm, khảo nghiệm thực tế.

Ban Tổ chức