Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về giảm nghèo cho cán bộ hội cơ sở

Lượt xem: 72

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giảng viên truyền đạt các nội dung cơ bản như: chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; vai trò của Hội Nông dân trong việc thực hiện công tác giảm nghèo gắn với xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, tham gia xây dựng nông thôn mới; công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trong tình hình mới gắn với bảo đảm ANTT trên địa bàn nông thôn, thành phố…

Quang cảnh lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn giúp cho học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; khả năng giám sát, phản biện việc triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân trong thời kỳ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

BAN KINH TẾ XÃ HỘI