Tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

Lượt xem: 96

Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ngân hàng Chính sách xã hội, nhằm thực hiện tốt hơn nữa hoạt động ủy thác tín dụng chính sách; tiếp tục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 40 – CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách và Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40 – CT/TW đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân.

Tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn tổ tiết kiệm và vay vốn, nâng tỷ lệ tổ xếp loại tốt, khá hàng kỳ đạt trên 95%.

Tổ chức đánh giá lại công tác thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, rút ra những kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện; chỉ đạo cơ sở Hội thường xuyên bám sát chỉ đạo của hai ngành để giám sát hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, nhất là tổ yếu kém. Đồng thời tìm các giải pháp ngăn chặn sai sót phát sinh và khắc phục những tồn tại, hạn chế; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người vay nhận thức đầy đủ về tín dụng chính sách và nâng cao trách nhiệm trong việc sử dụng vốn, ý thức trả nợ tiền vay.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động ủy thác nhằm phát hiện kịp thời các sai phạm để có biện pháp xử lý. Cần có biện pháp chấm dứt tình trạng chiếm dụng, vay ké, vay hộ của cán bộ Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tập trung, xử lý kiên quyết các khoản nợ do chiếm dụng còn tồn đọng (nếu có).

Tăng cường phối hợp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội làm công tác ủy thác, Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn; chỉ đạo việc gắn kết công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, dịch vụ tư vấn cho nông dân và hộ vay nhằm sử dụng vốn vay hiệu quả.

Duy trì chế độ giao ban định kỳ; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo đúng quy định; kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội và Hội Nông dân tỉnh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để có biện pháp xử lý kịp thời./.

Duy Khải – HND tỉnh