HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN TỈNH LẦN THỨ 14 (KHÓA VIII) MỞ RỘNG

Lượt xem: 103

6 tháng đầu năm, Hội Nông dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nông dân; biên tập 260 tin, bài trên Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh; phát hành 5.400 cuốn thông tin nội bộ; tổ chức tuyên truyền cho 250.508 lượt người tham dự; chỉ đạo thành công đại hội hội nông dân các cấp cơ sở, cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2018-2023. Thường xuyên kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, Tỉnh hội bầu bổ sung 04 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII; hướng dẫn kiện toàn bổ sung và ra quyết định công nhận 13 ủy viên Ban Chấp hành, 04 ủy viên ban thường vụ và chức danh chủ tịch HND huyện Yên Thế, Việt Yên và Lục Nam. Kết nạp mới 2.620 hội viên nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên 253.049 hội viên; chỉ đạo các huyện, thành phố đăng ký được 57 công trình chào mừng đại hội; vận động 117.761 hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; xây dựng 203 mô hình điểm sản xuất kinh doanh giỏi; đăng ký giúp 266 gia đình hội viên nông dân thoát nghèo; làm mới sửa chữa 2.024 km đường giao thông nông thôn, 204km kênh mương nội đồng… góp phần đưa 4 xã về đích nông thôn mới. Tiếp tục duy trì, phát huy hiêu quả các mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tại 225 xã, thị trấn; phối hợp với Trung tâm môi trường nông thôn xây dựng mô hình điểm “truyền thông, nâng cao nhận thức, tahy đổi hành vi, cải thiện điều kiện vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, hội viên, nông dân” năm 2018 tại xã Lương Phong (Hiệp Hòa). Phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn, chuyển giao KHKT mới cho gần 116.130 lượt người tham dự. Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội; ký thỏa thuận liên ngành với NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh Bắc Giang II. Phối hợp với Công ty Tiến Nông cung ứng 3.445,2 tấn phân bón trả chậm cho nông dân…

Kết luận hội nghị, đồng chí Leo Thị Lịch – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nhấn mạnh 6 tháng cuối năm 2018, các cấp Hội cần đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với cấp ủy. Trong đó, tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4,5,6,7 (khóa XII); Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền trước, trong và sau đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tập trung chỉ đạo đại hội đại biểu hội nông dân tỉnh khóa IX; thực hiện tinh gọn, sắp xếp tổ chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); tiếp tục đẩy mạnh 3 phong trào thi đua của Hội; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện có hiệu quả Quyết định số: 81/2014/QĐ-TTg và hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Ban Tuyên huấn