ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN QUÝ III

Lượt xem: 100

– Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên. Tiếp tục tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4,5,6 (khóa XII); tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết số: 71/NQ-CP, ngày 31/5/2018 về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều; kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 30/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Kết luận số 104- KL/TU, ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 113-NQ/TU ngày 22/7/2016 về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030….

– Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Nghị định số 52/2018/NĐ-CP, ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Quyết định 691/QĐ-TTg, ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020; Nghị định số: 64/2018/NĐ-CP, ngày 07/5/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Chỉ thị số: 05/CT-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc chấn chỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh

– Tiếp tục tuyên truyền kết quả Đại hội HND cấp cơ sở, cấp huyện, thành phố và các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang lần thứ IX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và thành công đại hội hội nông dân các cấp.

– Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018; nhất là các nhiệm vụ trọng tâm và việc làm theo cụ thể ở các cấp hội. Tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, điển hình tốt trong thực hiện Chỉ thị số 05.

– Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của tỉnh và của hội như: kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2018), 73 năm Cách mạng Tháng tám (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh 2/9…

– Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp tuyên truyền kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân; các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân. Tích cực vận động hội viên, nông dân thực hiện nghiêm quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…/.

HỘI NÔNG DÂN TỈNH