Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam khóa VII

Lượt xem: 79

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên thông tin một số nội dung chính, những điểm mới tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam khóa VII; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023; kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội khoá VII… Đồng thời, hội nghị đã phổ biến, quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 với 13 mục tiêu và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thế Chung – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã nhấn mạnh một số nội dung chính của hội nghị, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm các cấp hội cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới đó là: chủ động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kết quả Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam tới toàn thể cán bộ, hội viên nông dân; xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang lần thứ IX sát với thực tế địa phương. Đồng chí đề nghị cán bộ hội các cấp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực rèn luyện, nâng câp trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực vận động quần chúng, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh./.

Ban Tuyên giáo