Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019

Lượt xem: 170

+ Chấp hành Điều lệ Hội, việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; việc xây dựng chương trình công tác tác toàn khóa, quy chế làm việc của ban chấp hành; phân công ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, các phó chủ tịch hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023; thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Hội.

+ Việc thực hiện các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019.

+ Việc tổ chức thực hiện Đề án “Nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam” theo Kết luận số 61- KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng; Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 98-CV/TU ngày 08/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang; Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2016-2020” theo Quyết định số 2045/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

+ Công tác chỉ đạo và tổ chức phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

– Kiểm tra chuyên đề Quỹ Hỗ trợ nông dân, chương trình phối hợp với 02 ngân hàng, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân. Việc thực hiện các chương trình, dự án vốn Nhà nước đầu tư do hội trực tiếp quản lý.

– Việc triển khai thực hiện Quyết định số: 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; việc tham gia giải quyết đơn, thư, khiếu nại tố cáo của nông dân; giải quyết những vụ việc thuộc thẩm quyền của Hội.

– Kiểm tra việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của Hội Nông dân các cấp và khắc phục hạn chế sau kết luật kiểm tra.

– Kiểm tra việc thực hiện giám sát theo Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

* Nội dung giám sát

– Giám sát việc thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân.

– Giám sát theo Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội. Tập trung giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, thị trấn.

Trích “Thông tin nội bộ quý II/2019”