Các nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2019

Lượt xem: 97

A. CÁC BAN CỦA TỈNH HỘI

1- Ban Tuyên giáo

Nhiệm vụ 1: Chỉ đạo các cấp Hội tăng cường tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; tổ chức tuyên truyền quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu HND tỉnh Bắc Giang lần thứ IX đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

– Nhiệm vụ 2: Chỉ đạo, tổ chức thành công Hội thi Hội Nông dân đồng hành với Ngân hàng Nông nghiệp.

– Nhiệm vụ 3: Xây dựng Nghị quyết “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên tuyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh giai đoạn 2019-2023”.

2- Ban Tổ chức – Kiểm tra

Nhiệm vụ 1: Giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, số 218 của Bộ Chính trị.

Nhiệm vụ 2: Triển khai quán triệt Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII).

3- Ban Kinh tế – Xã hội

Nhiệm vụ 1: Tuyên truyền, vận động cán bộ cơ sở, chi, tổ hội sản xuất sản phẩm nông sản sạch, ứng dụng công nghệ cao, liên kết trong sản xuất theo chuỗi giá trị.

Nhiệm vụ 2: Tham mưu tổ chức Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Giang lần thứ 2 nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10/2019; ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn.

Nhiệm vụ 3: Tham mưu tổ chức Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông tỉnh Bắc Giang lần thứ VIII năm 2018-2019.

4- Ban Kế hoạch – Tổng hợp

Nhiệm vụ 1: Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTCP2 năm 2019, trong đó trọng tâm hỗ trợ Tổ hợp tác sản xuất na dai theo tiêu chuẩn VietGAP xã Nghĩa Phương, Lục Nam xây dựng thành công mô hình sản xuất na dai theo tiêu chuẩn VietGAP và phát triển tổ hợp tác lên hợp tác xã; hỗ trợ Tổ hợp tác trồng cây ba kích tím xã Thanh Luận, huyện Sơn Động xây dựng thành công mô hình nhân giống cây ba kích tím.

Nhiệm vụ 2: Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án “Nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và intenet cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam” tại Bắc Giang; triển khai có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh.

Nhiệm vụ 3: Tham mưu thực hiện có hiệu quả dự án KHCN cấp tỉnh năm thứ 3 “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Ba kích tím (Morinda officinalis how) dưới tán rừng trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang”.

5- Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân

Nhiệm vụ 1: Tham mưu phương án khai thác và sử dụng cơ sở vật chất của Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh.

Nhiệm vụ 2: Xây dựng mô hình trồng cây ngô ngọt tại huyện Tân Yên.

B. HỘI NÔNG DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

1- Hội Nông dân thành phố Bắc Giang

Nhiệm vụ 1: Triển khai thực hiện mô hình khoa học cơ sở với nội dung “Trồng và chăm sóc giống hoa Lily Tabledance” tại thôn Phú Giã, xã Song Mai.

Nhiệm vụ 2: Chỉ đạo cơ sở duy trì thực hiện các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường “thu gom bao bì thuốc BVTV” trên các cánh đồng, đoạn đường tự quản, chi hội thu gom rác thải ở các cơ sở.

2- Hội Nông dân huyện Lục Ngạn

Nhiệm vụ 1: Phổ biến, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chính sách pháp luật Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Hội.

Nâng cao công tác tuyên truyền, vận động nông dân tích cực hưởng ứng làm đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết 06, 07 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nhiệm vụ 2: Hội chủ trì phối hợp với UBND, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, theo tinh thần Công văn 857-CV/HU ngày 29/10/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Nhiệm vụ 3: Tổ chức vận động “hội viên giúp đỡ hội viên” trong hệ thống hội trên địa bàn huyện, theo chỉ đạo của Huyện ủy Lục Ngạn.

Nhiệm vụ 4: Thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217, 218.

3- Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa

Nhiệm vụ 1: Thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217, 218.

Nhiệm vụ 2: Tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thực hiện sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nhiệm vụ 3: Xây dựng liên kết hợp tác xã sản xuất, kinh doanh an toàn trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

4- Hội Nông dân huyện Việt Yên

Nhiệm vụ 1: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội hội nông dân các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

Nhiệm vụ 2: Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt và ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2019-2023.

Nhiệm vụ 3: Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 130-NQ/TU ngày 16/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang; Hội Nông dân huyện trực tiếp hướng dẫn xây dựng mô hình điểm về hỗ trợ nông dân sản xuất.

5- Hội Nông dân huyện Tân Yên

Nhiệm vụ 1: Phổ biến, quán triệt và triển khai nghị quyết đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 cho cán bộ, hội viên, nông dân. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho ban chấp hành cơ sở hội, cán bộ chi hội, chú trọng tập huấn nâng cao kỹ năng điều hành cho các chi hội trưởng chi hội nông dân.

Nhiệm vụ 2: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020; Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5/07/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, xây dựng cánh đồng lớn: Phối hợp tổ chức tọa đàm giữa Nhà nước, doanh nghiệp với nhà nông, nhà khoa học về liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân, thành lập mới ít nhất 03 tổ liên kết sản xuất.

Chỉ đạo vận động nông dân sản xuất tập trung tại Lan Giới, sản xuất theo hướng: 02 vùng sản xuất lúa Nhật tập trung tại Lan Giới; 01 vùng sản xuất ổi theo quy trình VietGAP tại Phúc Hòa.

Nhiệm vụ 3: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân; chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới: Tổ chức giải bóng chuyền hơi cấp huyện.

6- Hội Nông dân huyện Yên Dũng

Nhiệm vụ 1: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội hội nông dân các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

Nhiệm vụ 2: Vận động, hướng dẫn nông dân liên kết, hợp tác theo các nhóm hộ với nhau để sản xuất cùng một loại sản phẩm theo hướng hàng hóa, bảo đảm an toàn thực phẩm, thân thiện môi trường, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Nhiệm vụ 3: Chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn duy trì thực hiện các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường “thu gom bao bì thuốc BVTV” trên các cánh đồng, đoạn đường tự quản, chi hội thu gom rác thải ở các cơ sở. Dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm giữ gìn môi trường nông thôn xanh- sạch- đẹp.

7- Hội Nông dân huyện Lục Nam

Nhiệm vụ 1: Xây dựng mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Nhiệm vụ 2: Giới thiệu 40 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ hội viên nông dân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để xóa nhà tạm.

8- Hội Nông dân huyện Yên Thế

Nhiệm vụ 1: Tổ chức quán triệt triển khai khai thực hiện tốt nghị quyết đại hội hội nông dân các cấp. Hướng dẫn ghi chép hệ thống sổ sách mới trong các cấp hội.

Nhiệm vụ 2: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội.

Nhiệm vụ 3: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của hội.

9- Hội Nông dân huyện Lạng Giang

Nhiệm vụ 1: Chỉ đạo Hội Nông dân 05 xã Thái Đào, Dương Đức, Xuân Hương, Tân Thanh, Hương Sơn phối hợp với các cơ quan chuyên môn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; trong đó Hội Nông dân huyện trực tiếp chỉ đạo xã Dương Đức hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới trong năm 2019.

Nhiệm vụ 2: Chỉ đạo Hội Nông dân xã Đại Lâm thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động các hộ nông dân tham gia vùng nuôi trồng thủy sản tập trung 30ha góp phần thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2017-2020.

10- Hội Nông dân huyện Sơn Động

Nhiệm vụ 1: Nâng cao chất lượng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Nhiệm vụ 2: Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của ban chấp hành cơ sở hội và chi hội nông dân trong giai đoạn hiện nay.

Trích “Thông tin nội bộ quý II/2019”