THÔNG BÁO Về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Lượt xem: 90

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QHH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc sắp xếp lại, xử lý xe ô tô công tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 158-QĐ/HNDT ngày 12/5//2020 của Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt mức giá khởi điểm để thanh lý bán đấu giá xe ô tô;

Căn cứ Quyết định số 162-QĐ/HNDT ngày 04/6/2020 của Hội Nông dân tỉnh về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Hội Nông dân tỉnh lựa chọn Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang, địa chỉ số 663, đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. (Điện thoại 0204.3554.797; 0204.38222858) là đơn vị tổ chức đấu giá tài sản bán thanh lý 01 xe ô tô Toyota Corolla Altis, biển kiểm soát 98A – 2367, loại xe 5 chỗ, sử dụng năm 2004, giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng chẵn).

Đề nghị Quý Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang đến ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản trên theo quy định.