Hội Nông dân xã Việt Tiến tổng kết phong trào sản xuất kinh doanh giỏi

Lượt xem: 102

Trong 5 năm qua, nông dân xã Việt Tiến đã cùng nhau nỗ lực phấn đấu, đoàn kết xây dựng các mô hình kinh tế, cùng nhau thi đua sản xuất kinh doanh. Nhiều hộ gia đình đã đầu tư đúng hướng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, biết tổ chức phân công lao động ngành nghề hợp lý, mạnh dạn vay vốn sử dụng đúng mục đích và đạt nhiều kết quả. Hàng năm có 650 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hiện nay toàn xã có 320 hộ phát triển theo hướng thương mại dịch vụ; 4 hộ phát triển mô hình về trồng trọt; 24 hộ phát triển mô hình chăn nuôi ở quy mô vừa và gia trại; 3 mô hình trang trại tổng hợp VAC và hàng chục mô hình sản xuất kinh doanh khác. Để hỗ trợ thúc đẩy phong trào, Hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT được 57 buổi cho 3.850 lượt hội viên nông dân; phối hợp với 2 ngân hàng làm tốt công tác tín chấp vay vốn cho 363 hội viên đầu tư sản xuất kinh doanh với tổng số tiền dư nợ trên 8 tỷ đồng. Hội đã hướng dẫn 3 chi hội xây dựng dự án vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ Nông dân của Trung ương, của huyện cho 18 hộ vay vốn với tổng kinh phí 540 triệu đồng. Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện dồn điền đổi thửa; trong đó có 02 thôn hoàn thành. Cán bộ hội viên nông dân đã đóng góp tiền của, ngày công làm mới, cứng hóa đường giao thông, đường nội đồng; phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn cho 180 hội viên; giới thiệu việc làm tại khu,cụm công nghiệp cho 250 người. Khuyến khích các hộ nông dân đoàn kết giúp đỡ vốn 6 triệu đồng và 4563 con giống, cung ứng được 400 tấn phân bón theo hình thức trả chậm, đã giúp đỡ 8 hội viên nghèo vươn lên thoát nghèo..

Tại hội nghị, UBND xã đã khen thưởng cho 3 tập thể và 9 cá nhân xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi 5 năm từ 2012 2016. Đây là những điển hình trong sản xuất kinh doanh mà trong thời gian tới Hội Nông dân tiếp tục nhân rộng ./.

Đặng Thị Bằng

Hội viên xã Việt Tiến – Việt Yên