Nội dung tuyên truyền quý IV năm 2017

Lượt xem: 78

Trong quý IV, các cấp hội và chi hội cần tập trung tuyên truyền những nội dung sau:

– Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Công văn số 528 – CV/TU của Tỉnh ủy Bắc Giang về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023; các văn bản chỉ đạo của Hội cấp trên về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023; Nghị quyết số 34 – NQ/HNDTW, ngày 26 tháng 7 năm 2017, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm; Nghị quyết số 33-NQ/HNDTW, ngày 27/7/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam về tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ HNDVN giai đoạn 2017-2022; các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội thực hiện Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và công tác phòng chống sốt xuất huyết…

– Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị định số: 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; Nghị định số: 100/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số: 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Quyết định số: 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020; nội dung quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

– Tuyên truyền những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân, nhất là kết quả 03 phong trào thi đua của Hội; trọng tâm tuyên truyền Hội nghị Chi hội nhiệm kỳ 2018-2020; các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ và chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân phát triển sản xuất và nâng cao đời sống…;những gương điển hình tiên tiến trong 3 phong trào thi đua lớn của Hội và những điển hình tiêu biểu tập thể, cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2017) ở các cấp hội.

– Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tham gia dồn điền đổi thửa; xây dựng các mô hình liên kết, tổ hợp tác trong sản xuất nông nghiệp; kết quả Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ VII; tổ chức bình chọn và biểu dương những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tại “Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” dự kiến tổ chức vào đầu tháng 10/2017.