Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh hưởng ứng tháng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018

Lượt xem: 98

Theo đó, Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Tổ chức các hoạt động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/HNDTW của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về vệ sinh an toàn thực phẩm; Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP/HNDVN-LHHPNVN về tuyên truyền vận động sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020 giữa Chính phủ và Hội Nông dân Việt Nam; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP và phát động triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2018; phổ biến các quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng… tới cán bộ, hội viên nông dân. Phối hợp tổ chức chiến dịch truyền thông về ATTP; treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền; tăng cường thông tin, chỉ dẫn địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn trên phương tiện thông tin đại chúng, thông báo cho hội viên, nông dân dễ tiếp cận và sử dụng nguồn thực phẩm an toàn…

BAN KT- XH