Đặt lờ trên cây

Lượt xem: 112

Vợ nói rằng:

– Cực thì thôi, có một mình anh dở làm gì vậy! Người ta lanh lợi, khéo lo khéo liệu”

Chồng mới nói:

– Tao mạnh giỏi làm cái giống gì cũng được hết, ngặt nỗi không ai bày cho mà mần.

Thì vợ nó nói:

– Thôi để tôi chỉ cho mà mần: “Đi mua mấy cái lờ về đặt cá mà ăn”.

Anh chồng khờ nói:

– Biết đâu có cá mà đặt?

Vợ ân cần:

– Có khó gì đâu, coi chỗ nào có nhiều cứt cò đem tới đó mà đặt.

Chồng đắc ý:

– Ừ, vậy tao làm được!

Sáng ngày lăng xăng xách tiền đi mua lờ, rồi tìm chỗ đặt. Thấy trên cây bần nhiều những cứt cò, anh mừng rỡ về vác lờ đem tới bỏ lên đặt trên ngọn cây!