Vì to nên… thèm

Lượt xem: 123

Một anh nọ tính háu ăn, hôm đến chơi nhà bạn, bạn dọn cơm thiết. Ngon miệng anh ta quất năm sáu bát liền mà vẫn thấy thòm thèm. Đưa xới mãi nghĩ cũng thẹn, bỗng có người gánh bưởi đi qua cổng anh ta nảy ra một kế bèn nói với bạn: – Bưởi ở đây to quá nhỉ? Ở chỗ tôi bưởi chỉ to bằng cái bát này thôi. Nói rồi giơ cái bát không lên cố ý cho bạn thấy mà xới thêm. Nhưng khốn nỗi trong nồi không còn cơm nữa, gặp phải anh bạn cũng hóm, biết ý khách liền mỉm cười và đáp lại tự nhiên: – Ấy, năm nay bưởi bé đấy, chứ mọi năm quả nào quả nấy to bằng cái nồi này! Nói xong xách cái nồi không chìa cho bạn xem.