Trung ương Đảng họp bàn về nhân sự khóa mới

Lượt xem: 84

Theo Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, cuộc thảo luận này có ý nghĩa hết sức quan trọng để tạo điều kiện cho Hội nghị Trung ương lần thứ 14 (khoá X) có thêm cơ sở để tiếp tục thảo luận và cho ý kiến nhằm đáp ứng được các yêu cầu xây dựng Ban chấp hành Trung ương khoá XI trình Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Ban chấp hành khoá XI phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo, ý chí chiến đấu cao; có phẩm chất đạo đức trong sáng, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; có uy tín, đủ năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới. Ban chấp hành Trung ương khoá XI phải bảo đảm tiêu chuẩn, có số lượng và cơ cấu hợp lý để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện, đặc biệt là ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng; bảo đảm tính kế thừa và phát triển liên tục.

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh. Ảnh: TTXVN.

Về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2010; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2011, Tổng bí thư cho biết, báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ đã nêu rõ rằng trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức do chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu và tình hình thiên tai, dịch bệnh bất lợi, nhưng chúng ta đã thực hiện có kết quả mục tiêu đề ra cho năm 2010. Theo Tổng bí thư, kết quả đạt được trong năm 2010 có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 và tạo đà cho việc thực hiện mục tiêu của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Chiến lược kinh tế-xã hội 2011-2020. Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng bí thư cũng chỉ rõ trong năm 2010 vẫn còn một số mặt hạn chế, yếu kém cần được quan tâm xử lý như cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm; hiệu quả đầu tư thấp; cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém; hiệu quả các giải pháp giảm nhập siêu còn hạn chế; chi tiêu ngân sách còn lãng phí, bội chi còn cao… Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 là tăng trưởng GDP 7-7,5%; lạm phát dưới mức tăng trưởng (khoảng 7%); bội chi ngân sách 5,5%; giảm nhập siêu xuống mức dưới 20% kim ngạch xuất khẩu; điều hành chặt chẽ xuất khẩu gạo để bảo đảm an ninh lương thực cho đất nước. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương và Kết luận của Bộ Chính trị (khoá X) về thực hiện chủ trương thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân cấp huyện, quận, phường, Chính phủ đã xây dựng đề án trình Quốc hội ban hành nghị quyết thực hiện thí điểm tại 67 huyện, 32 quận, 483 phường của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau một năm rưỡi thực hiện, Ban chỉ đạo Trung ương đã tổ chức tổng kết bước một của cuộc thí điểm này và nêu ra những kết quả có ý nghĩa rất quan trọng khẳng định chủ trương thực hiện thí điểm theo Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) là đúng đắn, phù hợp với yêu cầu cải cách bộ máy hành chính nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các tỉnh, thành phố đã tiến hành cuộc thí điểm nói trên đề xuất cần sớm mở rộng thêm việc thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường. Kết quả điều tra xã hội học ở một số tỉnh, thành phố cũng cho thấy đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ tiếp tục việc thí điểm này.

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 (Khóa X) họp giữa lúc đang diễn ra Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Tổng bí thư nhấn mạnh, Trung ương Đảng nhiệt liệt chúc mừng Đại lễ, chúc mừng thủ đô ngàn năm văn hiến, trái tim của cả nước đang không ngừng phát triển, văn minh, hiện đại. Cũng trong những ngày này, lũ lụt nặng nề đang xảy ra ở một số tỉnh miền Trung, Ban chấp hành Trung ương Đảng sẻ chia sẻ những đau thương, mất mát và khó khăn của nhân dân và mong rằng lãnh đạo các bộ, ngành, các cấp chính quyền ở trung ương và địa phương sẽ nêu cao trách nhiệm, nỗ lực thực hiện các biện pháp kịp thời và có hiệu quả, cùng nhân dân khắc phục khó khăn để sớm ổn định cuộc sống. Theo chương trình, hội nghị Trung ương Đảng sẽ làm việc đến ngày 15/10.

Theo vnexpress.net