Thông báo Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X)

Lượt xem: 98

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, trong các ngày từ ngày 13 đến ngày 22-12-2010, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã họp Hội nghị lần thứ 14 để tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng các cấp, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; thảo luận Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá X trình Đại hội XI và Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá X; thảo luận, thông qua phương án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XI và cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì, khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Sau Hội nghị Trung ương 12 (khoá X), theo chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã gửi các dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng để thảo luận, góp ý tại đại hội đảng các cấp và ngày 15-9-2010, đã công bố các dự thảo văn kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến toàn dân. Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XII, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các cấp, các ngành đã chủ động tổ chức nhiều cuộc hội nghị, hội thảo, thảo luận và gửi về Trung ương hàng trăm bản tổng hợp ý kiến góp ý. Đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân ở các lứa tuổi, nghề nghiệp, trên mọi miền của Tổ quốc và kiều bào ta ở nước ngoài đã nhiệt tình đóng góp ý kiến, gửi hàng vạn thư, tài liệu góp ý đến Văn phòng Trung ương Đảng và các ban đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoặc phản ảnh qua các báo, đài. Hầu hết các ý kiến góp ý đều rất thẳng thắn, tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm với Đảng, với dân tộc, mong muốn Đảng ta trong sạch, vững mạnh, đất nước ta ngày càng phát triển nhanh, bền vững. Việc góp ý của nhân dân vào các dự thảo văn kiện rất phong phú, đa diện, nhiều chiều, mang tính nhân dân rộng rãi. Đây thật sự là một đợt sinh hoạt chính trị sinh động và dân chủ trong xã hội ta.

Ban Chấp hành Trung ương bày tỏ sự trân trọng và chân thành cảm ơn các ý kiến góp ý tâm huyết, trí tuệ, với tinh thần trách nhiệm cao của đại hội đảng các cấp, các đại biểu Quốc hội, của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài; xin tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý, xác đáng để hoàn chỉnh các dự thảo, để các dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng thật sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân; đồng thời để chỉ đạo trong hoạt động thực tiễn. Đối với một số vấn đề khó, phức tạp, đã trao đổi, thảo luận nhiều lần, nhưng vẫn còn ý kiến khác nhau, xin ghi nhận và để nghiên cứu sau Đại hội.

1- Ban Chấp hành Trung ương đã nghiên cứu các bản tổng hợp ý kiến đóng góp của đại hội đảng các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các văn kiện Đại hội; xem xét các tờ trình của Bộ Chính trị về việc tiếp thu các ý kiến góp ý vào dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển), dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020, dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi); tập trung thảo luận, tiếp thu các ý kiến góp ý vào những nội dung quan trọng trong từng văn kiện, như : về đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng, những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị… (trong dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển)); về đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2001 – 2010, mục tiêu phát triển đất nước ta trong 5 năm của nhiệm kỳ Đại hội XI và 10 năm tới, về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội hài hoà với phát triển kinh tế, về tăng cường quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và xây dựng Đảng… (trong dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020); về tiêu chuẩn đảng viên, giới thiệu người vào Đảng, thành lập tổ chức cơ sở đảng, chức năng, nhiệm vụ của ban cán sự đảng, đảng đoàn, thẩm quyền kỷ luật cán bộ và các hình thức kỷ luật trong Đảng, giải quyết khiếu nại, kỷ luật đối với đảng viên và tổ chức đảng… (trong dự thảo Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi)).

Qua tiếp thu các ý kiến góp ý, đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng, nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện Đại hội. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến Trung ương tiếp tục hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện để trình Đại hội XI của Đảng.

2- Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) tại Đại hội XI của Đảng và Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khoá X). Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nêu cao bản lĩnh cách mạng, ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, sớm cụ thể hoá nhiều nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội X của Đảng; kịp thời đưa ra những quyết sách phù hợp, giải quyết có kết quả nhiều vấn đề phức tạp về kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đưa đất nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; cơ bản giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; tạo được một số chuyển biến tiến bộ về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghiêm túc thực hiện Quy chế làm việc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, cải tiến chế độ và phương pháp công tác. Tuy nhiên, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng còn một số mặt hạn chế, khuyết điểm cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm.

3- Trên cơ sở kết quả của Hội nghị Trung ương 13, tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương đã tiếp tục thảo luận, hoàn thiện, quyết định phương án nhân sự để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

4- Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng từ ngày 12-01 đến ngày 19-01-2011, tại Thủ đô Hà Nội; đã cho ý kiến về việc chuẩn bị nội dung, chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội XI và xem xét một số vấn đề quan trọng khác.

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy những kết quả quan trọng đạt được trong năm 2010 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo dangcongsan.vn