Bắc Giang: Tập trung triển khai Đề án phát triển sản xuất nấm

Lượt xem: 79

Theo báo cáo của Trung tâm Giống Nấm, sau 2 năm thực hiện Đề án đã xây dựng được 06 mô hình sản xuất nấm tập trung; hỗ trợ xây dựng được 193 hộ có diện tích lán trại 300m2 trở lên. Năm 2014, tỉnh đề ra kế hoạch hỗ trợ xây dựng 03 mô hình sản xuất tập trung; hỗ trợ xây dựng 92 hộ có diện tích lán trại 300m2 trở lên để sản xuất sản lượng nấm tươi toàn tỉnh đạt khoảng 3.000 tấn.

Ảnh minh họa

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung, cơ chế chính sách hỗ trợ của Đề án, trong đó có cơ chế chính sách hỗ trợ hộ sản xuất nấm có diện tích lán trại từ 300m2 trở lên đối với huyện: Lạng Giang, Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động.

Tạo điều kiện thuận lợi, có cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ các hộ sản xuất nấm trên địa bàn; giải quyết, tháo gỡ các khó khăn về đất đai, mặt bằng sản xuất để các hộ nông dân có điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp Trung tâm Giống Nấm Bắc Giang và các doanh nghiệp làm tốt công tác chuyển giao kỹ thuật hướng dẫn nông dân kỹ thuật nuôi trồng nấm. Đồng thời liên kết bao tiêu sản phẩm nấm cho nông dân.

Trung tâm Giống Nấm tập trung huy động mọi nguồn lực sản xuất giống nấm đáp ứng đủ nhu cầu cầu về số lượng và chất lượng giống nấm đản bảo kịp thời để phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, các địa phương tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng nấm. Chỉ đạo các mô hình, các hộ sản xuất nấm xây dựng mở rộng các lán trại trồng nấm, nhất là các mô hình sản xuất tập trung, các hộ có quy mô lán trại từ 300m2 trở lên nhằm đảm bảo các yêu cầu để sản xuất đạt năng suất, hiệu quả cao và bền vững./.

bacgiang.gov.vn