Bắc Giang: Phấn đấu có ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014

Lượt xem: 76

Năm 2014, Bắc Giang phấn đấu có ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo đó, năm 2014, Ban Chỉ đạo sẽ tập trung chỉ đạo 39 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, mỗi xã hoàn thành thêm 2-3 tiêu chí, các xã còn lại mỗi xã hoàn thành thêm tối thiểu 01 tiêu chí; phấn đấu có ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014. Hoàn thành kế hoạch dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu năm 2014; phấn đấu mỗi xã xây dựng tối thiểu từ 1-2 mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung hướng vào các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp có lợi thế so sánh ở địa phương. Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển các công trình ở thôn, bản gắn với phát triển sản xuất, phục vụ đời sống thiết thực của người dân nông thôn, nâng cao số xã hoàn thành các tiêu chí nhóm hạ tầng – kinh tế xã hội.

Để hoàn thành kế hoạch, Ban Chỉ đạo sẽ tập trung kinh phí hỗ trợ các xã có khả năng hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới theo lộ trình từng năm; thực hiện lồng ghép các Chương trình, dự án trên địa bàn để hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới. Đồng thời chỉ đạo các xã tiếp tục rà soát, điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới đảm bảo phù hợp với các tiêu chí sửa đổi và quy hoạch nông thôn mới đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện năm 2014.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp, nhất là cán bộ cấp xã, thôn. Quan tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; xây dựng, hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội gắn với phát triển sản xuất và phục vụ thiết thực đời sống hàng ngày của người dân./.

Hải Huyền