Bắc Giang: Cải cách thủ tục hành chính là trọng tâm

Lượt xem: 91

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về CCHC luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chú trọng. Các văn bản chỉ đạo, điều hành được ban hành trên tất cả các lĩnh vực CCHC và được các sở, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Thủ tục hành chính (TTHC) được công khai, minh bạch, từ đó tăng cường vai trò giám sát của người dân khi thực hiện giải quyết TTHC. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, toàn tỉnh có 139 đơn vị cấp xã thực hiện mô hình một cửa điện tử liên thông hiện đại, trong đó một số địa phương đã triển khai tới 100% đơn vị xã, phường, thị trấn như: Thành phố Bắc Giang, Lạng Giang, Việt Yên, Hiệp Hòa. Đây là kết quả đáng ghi nhận vì giai đoạn 2001-2010 chưa có đơn vị cấp xã thực hiện mô hình một cửa điện tử liên thông. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ được các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế. Chất lượng quản lý của bộ máy nhà nước có sự chuyển biến tích cực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; những điểm mới của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

Các ý kiến thảo luận đã làm rõ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai CCHC giai đoạn vừa qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính, vào mô hình Một cửa điện tử, một cửa liên thông hiện đại, thực trạng triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh về CCHC giai đoạn 2011-2015…

Đồng chí Bùi Văn Hải – Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành tăng cường tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hải – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thể chế hành chính là vấn đề quan trọng hàng đầu trong công tác CCHC. Bên cạnh việc triển khai thực hiện các văn bản Trung ương, phải cụ thể hóa và ban hành các văn bản địa phương, đây chính là một kinh nghiệm hiệu quả giúp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình CCHC và phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương. Tuy nhiên, hiện nay, việc chủ động tham mưu các thể chế văn bản của các sở, ngành còn chưa mạnh, chủ yếu áp dụng dập khuôn từ trên xuống dưới, như vậy sẽ khó sát với thực tế cơ sở. Do đó, trong năm 2015 và năm 2016, các sở, ngành cần tiến hành rà soát tổng thể trên các lĩnh vực, từ đó đề xuất, kiến nghị với tỉnh ban hành các văn bản nhằm tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó, rà soát, sắp xếp lại những đơn vị sự nghiệp công có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; mở rộng việc áp dụng một số cơ chế, chính sách mới đối với một số lĩnh vực, áp dụng chế độ tự chủ toàn diện, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công. Xây dựng cơ cấu công chức hợp lý theo vị trí việc làm, đổi mới tiêu chí tuyển dụng công chức, tuyển chọn cán bộ quản lý, kết hợp với việc tinh giản biên chế nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị kiểm soát tình hình thực hiện của cấp dưới, tạo sự công khai, minh bạch, đơn giản hóa trong giải quyết các TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Linh – Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2015, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém như: công tác tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp về công tác CCHC, quy trình giải quyết TTHC chưa đổi mới về hình thức, nội dung; chất lượng văn bản quy phạm pháp luật chưa cao; TTHC trên một số lĩnh vực còn phức tạp, chồng chéo; việc liên thông giải quyết TTHC giữa tỉnh với huyện, xã, liên thông giữa các sở, ngành chưa đáp ứng được yêu cầu…

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế mà trọng tâm là cải cách TTHC. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện có hiệu quả hơn cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại ở cả 3 cấp trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Đến tháng 8/2015, phải hoàn thành việc rà soát bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức thường trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp đúng theo quy định của UBND tỉnh.

Từng bước triển khai nhân rộng phần mềm dùng chung hỗ trợ giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã với một quy trình duy nhất theo hướng ” một cửa điện tử liên thông hiện đại” đến tất cả các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách tổ chức bộ máy, nghiên cứu sửa đổi quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức theo hướng phân cấp quản lý nhiều hơn cho các sở, huyện và đơn vị sự nghiệp. Thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan trong tỉnh. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các ph­ương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở về công tác CCHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Các tập thế, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị.

Nhân dịp này, 12 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ CCHC Nhà nước giai đoạn 2010-2015 được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.

bacgiang.gov.vn