Bắc Giang: Tổng kết xây dựng thôn mới giai đoạn 2011-2015

Lượt xem: 88

ùng dự có các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên BCĐ Trung ương Chương trình MTQG XDNTM; Lại Thanh Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Thường trực BCĐ Chương trình MTQG XDNTM tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị.

Xác định tầm quan trọng của nông nghiệp, nông thôn trong phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH), giai đoạn 2011-2015, Chương trình MTQG XDNTM được tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện tập trung, bài bản với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Bộ máy chỉ đạo và giúp việc các cấp được hình thành sớm. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện được duy trì. Hệ thống cơ chế chính sách, văn bản chỉ đạo cơ bản được ban hành kịp thời và triển khai đồng bộ. Nông nghiệp, nông thôn từng bước phát triển theo quy hoạch, trật tự. Tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình MTQG XDNTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015 đạt trên 11 nghìn tỷ đồng.

Sau 5 năm thực hiện, các xã trên địa bàn tỉnh đều tăng tiêu chí đạt chuẩn, dự kiến hết năm 2015 bình quân mỗi xã đạt 12,7 tiêu chí (tăng 5,5 tiêu chí/xã so với năm 2011), nằm trong tốp dẫn đầu các tỉnh miền núi phía Bắc, có 34 xã đạt chuẩn NTM.

Công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được tỉnh xác định là yếu tố cốt lõi trong XDNTM. Theo đó, những năm qua, tỉnh tập trung dồn điền đổi thửa, xây dựng hàng trăm cánh đồng mẫu lớn, áp dụng khoa học công nghệ, liên kết “4 nhà” góp phần tăng thu nhập. Đến nay thu nhập bình quân đầu người dân cư nông thôn đạt khoảng 22,5 triệu đồng/người/năm, hoàn thành mục tiêu tăng thu nhập dân cư nông thôn gấp 1,8 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7,5%, bình quân giảm từ 2-3%/năm.

Bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến, kết cấu hạ tầng KT-XH tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, nhất là hạ tầng phục vụ sản xuất, công trình phúc lợi ở thôn, xóm tạo cơ sở, điều kiện tốt cho phát triển kinh tế, tăng hưởng thụ trực tiếp cho người dân. Văn hoá, giáo dục, y tế và môi trường nhiều nội dung có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được quan tâm.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong XDNTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn vừa qua. Trong đó đáng chú ý là huy động nguồn vốn xã hội hóa khó khăn, nhiều nội dung cần thực hiện trong thời gian ngắn để đạt chuẩn theo quy định dẫn đến nợ đọng xây dựng cơ bản cao. Bên cạnh đó là kết quả XDNTM không đồng đều giữa các huyện, thành phố và giữa các xã có điều kiện tương đồng; chất lượng đạt chuẩn tiêu chí ở một số địa phương còn thiếu bền vững, mức độ đạt chuẩn các tiêu chí tại các xã đặc biệt khó khăn thấp so với bình quân toàn tỉnh; môi trường nông thôn đang là vấn đề bức xúc tại nhiều địa phương.

Giai đoạn 2016- 2020, Bắc Giang phấn đấu có từ 1-2 huyện đạt huyện NTM, tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM chiếm 35-40% tổng số xã. Số tiêu chí bình quân trên địa bàn tỉnh đạt 15 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 8 tiêu chí. Đồng thời tỉnh phấn đấu thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn gấp 1,8 lần so với năm 2015 (tương đương khoảng 35 triệu đồng/người/năm), đến năm 2020 tỷ hộ nghèo toàn tỉnh dưới 4%, tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%…

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên BCĐ Trung ương Chương trình MTQG XDNTM ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác XDNTM tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015. Đồng chí mong muốn giai đoạn tới, BCĐ Chương trình MTQG XDNTM tỉnh Bắc Giang tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã đề ra. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Nâng cao chất lượng các xã đã đạt chuẩn NTM, đặc biệt chú trọng các tiêu chí về môi trường, văn hóa, an ninh trật tự. Tiếp tục hoàn thiện phê duyệt Đề án XDNTM ở các xã còn lại, phân bổ nguồn lực hợp lý, tránh nóng vội để hạn chế nợ đọng vốn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá thực chất quá trình, kết quả thực hiện của các xã XDNTM. Kịp thời khen thưởng, nhân rộng những mô hình hay, những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Tập trung nguồn lực cho các xã gần đạt đủ tiêu chí để sớm hoàn thành về đích, tạo sự bền vững trong XDNTM.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh: “XDNTM là cuộc cách mạng toàn diện và lâu dài, không thể nóng vội, chủ quan”.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh yêu cầu các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cần nhận thức cả mặt tích cực lẫn tiêu cực, những tồn tại, thiếu sót trong thực hiện XDNTM. Xác định XDNTM là cuộc cách mạng toàn diện và lâu dài, không thể nóng vội, chủ quan, duy ý chí, cần có những cách làm phù hợp, tuần tự, chắc chắn, bền vững.

Phong trào XDNTM phải là phong trào toàn dân, dân phải được bàn bạc, quyết định và thực hiện. Để làm được điều này cần lựa chọn những tiêu chí khó, trọng tâm, trọng điểm để dân hiểu và làm, phân công rõ người, rõ việc, rõ nguồn lực khi thực hiện. Trong XDNTM có nhiều tiêu chí, tuy nhiên tiêu chí nâng cao thu nhập, an ninh trật tự, môi trường là những tiêu chí người dân được hưởng lợi nhiều nhất do vậy cần được quan tâm hàng đầu.

Theo đó cần quan tâm nguồn vốn, dồn điền đổi thửa, áp dụng khoa học công nghệ, đào tạo nghề cho người dân, gắn nông dân, nông nghiệp với doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về huy động vốn đóng góp của nhân dân trong XDNTM, hạn chế nợ đọng, trong đó các địa phương phải kiểm soát chủ trương đầu tư, các chủ trương phải trọng yếu, thiết thực, hiệu quả. Những công trình có phần đóng góp của dân dứt khoát phải để dân làm, dân giám sát. Những công trình có vốn Nhà nước khuyến khích giao cho dân làm. Tăng cường thanh tra, giám sát bình xét NTM, các tiêu chí phải đúng chuẩn, không hạ thấp các tiêu chí. Phát động phong trào thi đua yêu nước, tỉnh Bắc Giang cùng với cả nước vào cuộc XDNTM.

Nhân dịp này, 12 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Bắc Giang chung sức XDNTM giai đoạn 2011-2015 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.

bacgiang.gov.vn