Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2016: Thu thập thông tin bảo đảm khách quan, chính xác

Lượt xem: 74

Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái phát biểu tại Hội nghị

Tổng điều tra diễn ra từ ngày 1-7 đến ngày 30-7, nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, nông dân và nông thôn phục vụ việc đánh giá, xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách và chiến lược phát triển KT-XH.

Nội dung chính gồm: Số lượng đơn vị sản xuất; số lao động và cơ cấu; quy mô sản xuất; tình hình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; năng lực sản xuất; tiếp cận thông tin của các đơn vị sản xuất; đánh giá kết quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp; điều kiện sống của cư dân nông thôn; tích lũy và khả năng huy động vốn.

Số liệu sơ bộ sẽ công bố vào tháng 12, kết quả chính thức công bố vào quý III năm 2017. Đến nay, UBND các cấp đã thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cùng cấp, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ, chế độ làm việc của các thành viên.

Tại hội nghị, một số đại biểu nêu khó khăn về kinh phí hỗ trợ điều tra viên; thời điểm điều tra trùng vào thu hoạch vải thiều, lúa xuân, chuẩn bị sản xuất vụ mùa nên có thể xảy ra tình trạng người dân không hợp tác; khó tuyển điều tra viên cấp thôn, bản…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Dương Văn Thái nhấn mạnh, cuộc tổng điều tra có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh nông nghiệp như Bắc Giang. Căn cứ vào bức tranh tổng thể về nông nghiệp, nông thôn và thủy sản, tỉnh sẽ có chính sách sát thực đối với phát triển KT-XH của địa phương.

Để cuộc tổng điều tra thành công, cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân thấy được tầm quan trọng của tổng điều tra. Cùng đó, cơ quan thường trực cấp tỉnh bám sát phương án tổng điều tra của T.Ư, từ đó xây dựng nội dung, lộ trình để thực hiện. Công tác thu thập thông tin phải nghiêm ngặt, khách quan, đúng quy trình. Các huyện, xã quan tâm hỗ trợ chế độ cho điều tra viên, bảo đảm quản lý, sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần chuẩn bị tốt nội dung cho đợt tập huấn, chọn giảng viên có năng lực, trình độ, qua đó tăng cường trao đổi làm rõ những vấn đề còn vướng mắc, tạo sự đồng thuận cao. Đồng chí lưu ý, lực lượng điều tra viên có vai trò quan trọng, quyết định sự thành công, tính chính xác của cuộc tổng điều tra nên phải cân nhắc kỹ trong lựa chọn người tham gia. Cần nghiên cứu có thể tuyển đội ngũ sinh viên mới ra trường, giáo viên nghỉ hè, cán bộ mới nghỉ hưu làm điều tra viên.

Ban Chỉ đạo các cấp sớm tham mưu với cấp ủy, chính quyền ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo về tổng điều tra; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, đặc biệt là trong những ngày đầu ra quân.

bacgiang.gov.vn