Điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Giang

Lượt xem: 71
Đơn vị tư vấn trình bày Quy hoạch.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã nghe và nhận xét, góp ý các nội dung của dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Dự án đã đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006-2015. Đồng thời đưa ra định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, các giải pháp thực hiện. Trong đó xác định sản xuất nông nghiệp tiếp tục là trụ cột cho phát triển KT-XH tỉnh Bắc Giang. Xây dựng và phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn theo hình thức trang trại, gia trại, khu nông nghiệp công nghệ cao. Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 là 3-3,5%/năm, giai đoạn 2021-2030 khoảng 3,0%/năm.

Các thành viên Hội đồng đề nghị đơn vị tư vấn làm rõ thêm một số nội dung về: sản phẩm chủ lực, đột phá của Bắc Giang, phương thức tổ chức sản xuất, liên kết sản xuất – tiêu thụ, dư địa phát triển của ngành nông nghiệp Bắc Giang… Đồng thời đề nghị quy hoạch cần đánh giá thực trạng nông nghiệp sâu hơn, các số liệu cần sát và mới. Một số đánh giá về thực trạng như: các cơ chế dồn điền đổi thửa, phương pháp sản xuất truyền thống, chính sách cho phòng, chống dịch bệnh… cũng như đưa nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế còn chưa chính xác, chưa sát với thực tế. Nghiên cứu lại mục tiêu về giá trị thủy sản. Quy hoạch cần đảm bảo logic với quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, quy hoạch phát triển vùng và các quy hoạch ngành khác. Làm rõ tác động của hội nhập kinh tế với nông nghiệp Bắc Giang…

Thành viên phản biện Hội đồng thẩm định yêu cầu đơn vị tư vấn cần làm rõ một số nội dung.

Qua ý kiến của các thành viên Hội đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thiện Quy hoạch. Đồng chí khẳng định đây là một quy hoạch lớn, quan trọng, do vậy cần được làm cẩn thận, nghiêm túc. Quy hoạch phải xác định được hướng đi của ngành Nông nghiệp trong một giai đoạn mới – từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó cần xác định được lĩnh vực, sản phẩm cây, con gì là mũi nhọn cùng những giải pháp đột phá, phù hợp thực tế của tỉnh Bắc Giang để thực hiện.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu vào dự án quy hoạch. Kết quả, 100% các thành viên nhất trí thông qua dự án quy hoạch trên cơ sở điều chỉnh bổ sung./.

bacgiang.gov.vn