Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh

Lượt xem: 103
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị về công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần cho đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ; chịu trách nhiệm về công tác cải cách hành chính thuộc thẩm quyền.

Từ ngày 01/01/2018, 100% thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công.

Từ ngày 01/10/2017, tất cả các TTHC liên thông giữa các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố với Văn phòng UBND tỉnh hoặc TTHC liên thông giữa các sở, ngành cấp tỉnh, thực hiện chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh đặt tại Trung tâm hành chính công.

Chủ tịch yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện TTHC về cấp chứng minh nhân dân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện như hiện nay. Các cơ quan ngành dọc Trung ương thường xuyên rà soát, đưa thêm TTHC ra tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Sở Nội vụ đảm bảo các điều kiện cho Trung tâm hành chính công hoạt động có hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan tại Trung tâm hành chính công; hàng tháng, báo cáo kết quả giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước tại Trung tâm hành chính công bằng phần mềm một cửa điện tử.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục duy trì hoạt động ổn định 02 Trung tâm tích hợp dữ liệu hiện có. Cho phép triển khai đầu tư, mua sắm trang thiết bị trong Dự án đầu tư Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Giang đã được phê duyệt theo quy định. Song song với việc đầu tư, mua sắm, yêu cầu Sở xây dựng cơ chế quản lý, vận hành Trung tâm, trình phê duyệt theo quy định. Tăng cường công tác đào tạo tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về ứng đụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ thông tin của các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương liên thông phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết TTHC với Văn phòng UBND tỉnh.

Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố thực hiện nghiêm việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Chỉ đạo công chức thường trực tại Trung tâm hành chính công và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã tiếp nhận khi hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ đầy đủ, chính xác, đảm bảo không quá một lần. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết TTHC. Thực hiện xin lỗi bằng văn bản đối với những hồ sơ TTHC giải quyết quá thời hạn thuộc thẩm quyền theo quy định.

* Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

bacgiang.gov.vn