Chuẩn hóa việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh

Lượt xem: 73
Ảnh minh họa. BGP/Diệu Hoa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát lại và xây dựng kế hoạch (có thể kế hoạch theo giai đoạn 05 năm) cho việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tại các đô thị trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban hành hướng dẫn xây dựng đề án, hồ sơ, trình tự các bước cho việc đề nghị đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng để UBND các huyện, thành phố biết, thực hiện.

Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung ngân hàng dữ liệu phục vụ việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh đảm bảo chính xác, khoa học.

Nguồn bacgiang.gov.vn