Bắc Giang: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Lượt xem: 93

Ở điểm cầu Bắc Giang có lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh; Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, TP và hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Bên cạnh tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc, tại điểm cầu của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

Tại hội nghị trực tuyến, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư truyền đạt những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 12.

Theo đó, từ ngày 11/5 đến ngày 14/5, tại Hà Nội, BCH T.Ư Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ 12 để thảo luận, cho ý kiến về: Phương hướng công tác nhân sự BCH T.Ư khóa XIII của Đảng; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2019; số lượng, phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư trao đổi thêm về những vấn đề, sự kiện trong nước, quốc tế tác động đến tư tưởng, sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thời gian qua.

Những đóng góp tích cực của đội ngũ báo cáo viên cả nước trong công tác thông tin, tuyên truyền trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Từ thực tiễn đặt ra, đồng chí đề nghị thời gian tới ban tuyên giáo cấp ủy các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tập trung tuyên truyền về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; các giải pháp đổi mới để phát triển KT-XH của Chính phủ. Ngoài ra, tham mưu cho cấp ủy tăng cường tuyên truyền để người dân tiếp tục cảnh giác, không lơ là, chủ quan trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19; công tác phòng, chống bão lũ, thiên tai…

Đồng chí Nguyễn Bình Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh quán triệt nội dung Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư.

Đồng chí Nguyễn Bình Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh quán triệt nội dung Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư

Sau hội nghị trực tuyến, ở điểm cầu tỉnh Bắc Giang, đồng chí Nguyễn Bình Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh quán triệt nội dung cơ bản Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”.

Tại Chỉ thị, Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với báo chí theo hướng bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và quyền tự do, dân chủ của nhân dân. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo.

Các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam thống nhất, chặt chẽ theo Điều lệ Hội.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ báo chí; có cơ chế, chính sách khuyến khích cán bộ làm công tác hội; làm tốt công tác bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Ở tỉnh Bắc Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Hội Nhà báo tỉnh tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đoàn kết, động viên, giáo dục, rèn luyện, không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, trình độ chuyên môn cho đội ngũ những người làm báo của tỉnh.

Tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách mới cho các nhà báo, hội viên.

Bám sát Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ. Chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; các nguyện vọng chính đáng của hội viên, củng cố mối quan hệ giữa hội viên với tổ chức Hội.

Cùng đó tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng giải báo chí Thân Nhân Trung, hội đồng xét duyệt các tác phẩm báo chí chất lượng cao; tăng cường phối hợp tổ chức các giải báo chí chuyên ngành bảo đảm thường xuyên, chất lượng và hiệu quả.

Nguồn: baobacgiang.com.vn