Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Yên Thế phát triển toàn diện, bền vững

Lượt xem: 86

Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong việc thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015- 2020?

Đồng chí Bùi Thế Chung: Trước hết là kinh tế của huyện tăng trưởng khá (tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 8,5%/năm). Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 80 triệu đồng/năm. Huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ban hành, triển khai các giải pháp, chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển toàn diện, tập trung vào một số sản phẩm có thương hiệu như: “Gà đồi Yên Thế”, “Chè khô Yên Thế”, “Mật ong hoa rừng Yên Thế”… Toàn huyện có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), vượt mục tiêu NQ Đại hội.

 Thu hoạch chè ở bản Ven, xã Xuân Lương.

Thu hoạch chè ở bản Ven, xã Xuân Lương.

Kinh tế rừng phát triển mạnh, mang lại thu nhập khá cho người dân, góp phần giữ vững tỷ lệ che phủ rừng đạt hơn 40%. Đặc biệt, huyện tập trung nguồn lực đầu tư gắn với phát huy mạnh mẽ nội lực trong nhân dân bê tông hóa trên 600 km đường giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa và đi lại của người dân.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ; chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng nâng cao. Các mục tiêu, chỉ tiêu về tạo việc làm mới hằng năm; tỷ lệ thôn, bản, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ giảm hộ nghèo hằng năm đều hoàn thành theo kế hoạch.

Bắc Giang, Yên Thế, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Yên Thế phát triển toàn diện, bền vững

Đảng bộ huyện xác định mục tiêu tổng quát của cả nhiệm kỳ tới là tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH. Kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”.

Bí thư Huyện ủy Yên Thế Bùi Thế Chung

Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Số lượng đảng viên mới kết nạp hằng năm đều đạt chỉ tiêu kế hoạch; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hằng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 85%; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng nâng lên. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền có sự đổi mới, quyết liệt, hiệu quả hơn. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội có nhiều đổi mới; an ninh chính trị – trật tự ATXH được bảo đảm…

Bài học kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Thế Chung: Có 5 bài học kinh nghiệm được rút ra. Trước hết, phải tập trung làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong hệ thống chính trị, nhất là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Luôn quan tâm phát huy hiệu quả mọi nguồn lực của địa phương; chủ động đề xuất, kêu gọi thu hút các nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, đồng thời giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nhất là bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.

 Dây chuyền sản xuất tại Công ty cổ phần May Yên Thế.

Dây chuyền sản xuất tại Công ty cổ phần May Yên Thế.

Đặc biệt, quan tâm làm tốt công tác cán bộ, nhất là lựa chọn, bố trí cán bộ chủ chốt các ngành, địa phương phải thực sự ưu tú, tiêu biểu về năng lực, có bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, có tư duy sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung.

Coi trọng và thực hiện tốt công tác vận động quần chúng; nâng cao và phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với biểu dương, khen thưởng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để chủ động phòng ngừa sai phạm; xử lý kiên quyết, nghiêm minh các sai phạm, bảo đảm đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật của chính quyền và các đoàn thể.

Xin đồng chí cho biết mục tiêu tổng quát sẽ được Đảng bộ huyện xác định trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 như thế nào?

Đồng chí Bùi Thế Chung: Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng Yên Thế phát triển toàn diện, bền vững”, Đảng bộ huyện xác định mục tiêu tổng quát của cả nhiệm kỳ tới là tập trung huy động mọi nguồn lực để tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH, nhất là hạ tầng giao thông, nông nghiệp, cụm công nghiệp, mở rộng không gian đô thị và từng bước nâng cao chất lượng đô thị. Kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, kỷ cương trong quản lý nhà nước. Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện kiên trì, quyết liệt NQ T.Ư 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, đủ năng lực và uy tín để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Để đạt các mục tiêu trên, xin đồng chí cho biết Đảng bộ huyện sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp gì?

Đồng chí Bùi Thế Chung: Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện xác định tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: Một là, đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp đa dạng, toàn diện gắn với xây dựng NTM. Tăng cường thu hút đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH; phát triển DN, tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, nhất là các xã vùng cao. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ phát triển TTCN, thương mại, dịch vụ, du lịch và các ngành nghề nông thôn phù hợp.

 Mô hình chăn nuôi gà cho thu nhập cao ở thôn Tân Kỳ, xã Đồng Tâm.

Mô hình chăn nuôi gà cho thu nhập cao ở thôn Tân Kỳ, xã Đồng Tâm.

Hai là, tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và dạy nghề; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân; quan tâm phát triển văn hoá, thông tin, thể thao và công tác gia đình; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân.

Ba là, thường xuyên quan tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH.

Bốn là, chú trọng nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở theo hướng trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng để kịp thời cổ vũ, động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân lập công xuất sắc.

Năm là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tích cực cổ vũ, động viên hội viên, đoàn viên, nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá mới, xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Sáu là, đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng bộ huyện thật sự trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh phát triển đảng viên mới; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Tiếp tục thực hiện nền nếp, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám làm, đủ năng lực và uy tín để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Yên Thế mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương trong tỉnh, giúp huyện phát triển toàn diện, bền vững, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi NQ đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguồn: baobacgiang.com.vn