Bắc Giang: Tập trung xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu rau tập trung

Lượt xem: 99

Ảnh minh họa: BGP/Nguyễn Miền

Cụ thể, huyện Yên Thế xây dựng 07 vùng sản xuất rau tập trung, với diện tích là 314 ha tại các xã: Tân Hiệp, Tiến Thắng, An Thượng, Hương Vĩ, Đồng Kỳ, Hồng Kỳ, Canh Nậu.

Huyện Tân Yên xây dựng 11 vùng sản xuất rau tập trung, với diện tích là 545 ha tại các xã: Ngọc Thiện, Ngọc Lý, Quế Nham, Cao Xá, Lam Cốt, Phúc Sơn, Liên Chung, Tân Trung, Quang Tiến, Đại Hóa, Lan Giới.

Huyện Lạng Giang xây dựng 7 vùng sản xuất rau tập trung, với diện tích 641 ha tập trung tại các xã: Quang Thịnh, Hương Lạc, Mỹ Thái, Tân Thanh, Hương Sơn, Thị trấn Kép, Thị trấn Vôi.

Huyện Lục Nam xây dựng 15 vùng sản xuất rau tập trung, với diện tích là 3.649 ha tập trung tại các xã: Đông Phú, Đông Hưng, Tam Dị, Bảo Đài, Bảo Sơn, Thanh Lâm, Phương Sơn, Chu Điện, Khám Lạng, Bắc Lũng, Huyền Sơn, Nghĩa Phương, Yên Sơn, Lan Mẫu, Thị trấn Đồi Ngô.

Huyện Sơn Động xây dựng 03 vùng sản xuất rau tập trung, với diện tích 109 ha tập trung tại các xã: An Bá, Vĩnh An, Thị trấn An Châu.

Huyện Yên Dũng xây dựng 08 vùng sản xuất rau tập trung, với diện tích hơn 1 nghìn ha tập trung tại các xã: Tiến Dũng, Đức Giang, Xuân Phú, Trí Yên, Tư Mại, Cảnh Thụy, Đồng Phúc, Đồng Việt.

Huyện Việt Yên xây dựng 11 vùng sản xuất rau tập trung, với diện tích 356 ha tập trung tại các xã: Việt Tiến, Thượng Lan, Hương Mai, Nghĩa Trung, Minh Đức, Tự Lạn, Trung Sơn, Quảng Minh, Ninh Sơn, Thị trấn Nếnh, Thị trấn Bích Động.

Huyện Hiệp Hòa xây dựng 15 vùng sản xuất rau tập trung, với diện tích 1.097 ha tập trung tại các xã: Hoàng Thanh, Lương Phong, Ngọc Sơn, Hoàng Lương, Danh Thắng, Đoan Bái, Đông Lỗ, Quang Minh, Xuân Cẩm, Hương Lâm, Thường Thắng, Hợp Thịnh, Mai Đình, Mai Trung, Hoàng Vân.

Để triển khai xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu rau tập trung, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 147-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 395/KH-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 147-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2030 và các quan điểm, chủ trương xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến nông, lâm sản trên địa bàn tỉnh để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao từ tỉnh đến cơ sở trong qua trình triển khai thực hiện.

Vận động người dân, doanh nghiệp tham gia các chương trình, dự án về phát triển vùng nguyên liệu, vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn để từng bước thay đổi nhận thức, hành động, thói quen canh tác theo phương pháp truyền thống của người dân.

Tổ chức rà soát, điều chỉnh diện tích đất quy hoạch cho phát triển nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi, lợi thế so hơn so với địa phương khác để đưa vào kế hoạch sử dụng đất của từng địa phương. Áp dụng các hình thức tập trung ruộng đất, đa dạng hóa các hình thức liên kết người dân, doanh nghiệp, HTX để từng bước hình thành xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn phục vụ công nghiệp chế biến.

Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách thuê ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh để tạo nhiều việc làm và tăng thu nhập cho nông dân, tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Khuyến khích ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản. Phát triển doanh nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu, chọn tạo, phổ biến, chuyển giao các giống mới, các quy trình sản xuất tiên tiến, hiệu quả; ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ số, thông tin trong nông nghiệp./.

Nguồn: bacgiang.gov.vn