Tiết kiệm 10% chi thường xuyên được sử dụng để điều chỉnh lương, phụ cấp

Lượt xem: 88

Ảnh minh hoạ

Theo đó, nguồn chi cải cách tiền lương tại các đơn vị sự nghiệp nhà nước trong năm 2011, gồm nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2011 đã được cấp có thẩm quyền giao với từng đơn vị sự nghiệp; tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2011 và các nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2010 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2011 (nếu có).

Với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nguồn chi thực hiện cải cách tiền lương theo quy định của Chính phủ được lấy từ 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2011 của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2011; 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) thực hiện năm 2010 so với dự toán năm 2010 và nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2010 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2011 (nếu có).

Cũng theo Thông tư này, tổng số cán bộ, công chức, viên chức và số cán bộ xã đã nghỉ việc để xác định nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP và Nghị định số 23/2011/NĐ-CP là số thực có mặt tại thời điểm báo cáo và không vượt quá tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt năm 2011.

Nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp, trợ cấp tính trên lương ngạch, bậc hoặc lương tối thiểu được cấp có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn sau thời điểm 01/05/2011 của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương (nếu có) được tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2011…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/06/2011.

Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01/05/2011.

BBT (Nguồn: Thông tư số 54/2011/TT-BTC, bacgiang.gov.vn)