Sửa đổi, bổ sung một số điều về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Lượt xem: 98
Không hỗ trợ đối với cây lâu năm trồng trên đất trồng lúa từ ngày 01/01/2020 mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Ảnh minh họa: BGP/An Nhiên

Theo đó, bổ sung khoản 6 vào Điều 19 như sau:

“6. Cây lâu năm trồng trên đất trồng lúa, không đủ điều kiện được bồi thường về tài sản thì được hỗ trợ như sau:

Trường hợp trồng trước ngày 01/01/2020 không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng khi trồng không bị lập biên bản ngăn chặn, xử lý của cấp có thẩm quyền thì được hỗ trợ bằng 80% đơn giá bồi thường cây trồng tương ứng do UBND cấp huyện ban hành theo mật độ quy chuẩn.

Không hỗ trợ đối với cây lâu năm trồng trên đất trồng lúa từ ngày 01/01/2020 mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

UBND cấp xã nơi có đất thu hồi chịu trách nhiệm xác nhận thời điểm trồng cây trước ngày 01/01/2020 để làm căn cứ quyết định hỗ trợ.

Bỏ cụm từ “giao ổn định lâu dài” tại điểm a và điểm b, khoản 5 Điều 19 và khoản 1, khoản 2 Điều 20.

Bổ sung điểm d vào khoản 4 Điều 29 như sau:

“d. Quy định mật độ quy chuẩn trồng cây lâu năm để làm căn cứ hỗ trợ”.

Đối với các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã phê duyệt theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh, đã trả tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất và bàn giao mặt bằng xong trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng quy định tại Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/7/2020.

Nguồn: bacgiang.gov.vn