Tăng cường chất lượng Chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường năm 2017

Lượt xem: 145

Không để phát sinh các điểm tồn lưu rác thải, chất thải không được thu gom, xử lý. (Ảnh minh họa) BGP/Nguyễn An.

Thường xuyên thực hiện tốt các hoạt động thu gom, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường thuộc địa bàn quản lý; tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện của các đơn vị, địa phương trực thuộc đảm bảo không để xảy ra tình trạng rác thải, chất thải không được thu gom, xử lý theo quy định.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, đơn vị, UBND cấp xã duy trì thường xuyên các hoạt động thu gom, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường trên địa bàn; hằng tuần tổ chức kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị; định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện (báo cáo vào ngày 01 và 15 hằng tháng tính từ ngày 15/6 đến hết ngày 15/9/2017, thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo).

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường năm 2017 của các đơn vị, địa phương; thành lập các tổ kiểm tra, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh nhắc nhở; phê bình đối với địa phương, đơn vị không triển khai thực hiện, thực hiện không tốt, tiếp tục để phát sinh các điểm tồn lưu rác thải, chất thải không được thu gom, xử lý.

bacgiang.gov.vn