Hưởng ứng chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường 100 ngày 01/6/2017 đến 30/8/2017 chào mừng Quốc khánh 02/9/2017

Lượt xem: 134

* Mục tiêu thi đua:

– Phấn đấu tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Hội về tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho trên 90% hội viên, nông dân;

– Phấn đấu 100 % cơ sở hội xây dựng được mô hình chi hội nông dân tự quản tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp;

– Phấn đấu mỗi cơ sở hội xây dựng được 01 mô hình chi hội sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu;

– Phấn đấu 100% hội viên cam kết giữ gìn và bảo vệ môi trường , đạt 90% số hội viên thu gom rác thải, xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất theo quy định;

– Phấn đấu 100% chi hội nông dân có hội viên nông dân tham gia vào tổ chuyên trách vệ sinh môi trường của thôn, xóm.

* Nội dung thi đua:

– Tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường nông thôn cho cán bộ, hội viên, nông dân: …Tuyên truyền để cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ hậu quả trước mắt cũng như lâu dài của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe con người, đời sống xã hội và sự phát triển bền vững của địa phương; khắc phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà coi nhẹ việc duy trì, bảo vệ môi trường để hoạt động bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống thường ngày và trở thành một thói quen tốt với phương châm “hành động, hành động và hành động hơn nữa” trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường…

– Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn: …Phát động ngày 14 hàng tháng các cấp Hội Nông dân ra quân tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom xử lý rác thải khu dân cư và nơi công cộng, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng….Cán bộ, hội viên, nông dân tự nguyện tham gia các tổ chuyên trách làm vệ sinh môi trường của thôn, xóm đồng thời phải có nghĩa vụ đóng góp một khoản tiền nhất định hàng tháng để chi trả cho hoạt động thu gom và xử lý rác thải. Hướng dẫn hội viên, nông dân phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường…

– Xây dựng và nhân rộng các mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn: Tích cực vận động, huy động các nguồn lực, vốn tín dụng, đóng góp của hội viên, nông dân để tiếp tục duy trì hoạt động và xây dựng các mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn như: tuyến đường chi hội nông dân tự quản sáng – xanh – sạch – đẹp; chi hội nông dân đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng; một hố rác – một cây xanh…/.

BBT