Những kết quả nổi bật sau 10 năm các cấp HND tỉnh Bắc Giang thực hiện Nghị quyết số 26 Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Lượt xem: 79

Trong 10 năm qua, các cấp Hội trong tỉnh đã làm tốt việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã hội; phong trào xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân tham gia đảm bảo an ninh quốc phòng gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động của các cấp Hội. Hàng năm có trên 100 nghìn hộ nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi. Cụ thể, năm 2008 có 102.194 hộ đạt danh hiệu hội SXKD giỏi các cấp, năm 2017 có 106.699 hộ đạt trong đó cấp Trung ương là 612 hộ, cấp tỉnh là 4.490 hộ, cấp huyện là 20.138 hộ. Góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề, phát triển kinh tế trang trại ở nông thôn, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP, vùng sản xuất cam Đường Canh ở Lục Ngạn; vùng chăn nuôi gà đồi Yên Thế; vùng sản xuất rau chế biến ở Tân Yên, Lạng Giang; vùng sản xuất lúa thơm hàng hóa ở Yên Dũng.

Tích cực vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể. Trong 10 năm, phối hợp tổ chức 72 lớp tập huấn về khởi sự hợp tác xã cho 5.040 người trong ban quản trị và những người có nhu cầu thành lập hợp tác xã; thành lập nhiều tổ liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản; xây dựng 210 mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả; 11 mô hình liên kết, hợp tác theo Đề án số 07 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 965 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản (tăng 855 tổ hợp tác so với năm 2008); 367 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (tăng 150 hợp tác xã so với năm 2008)…

Các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp sức người, sức của, hiến đất làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương; tham gia giữ gìn bảo vệ môi trường và các nội dung phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện và giám sát quá trình thực hiện các công trình xây dựng hạ tầng cơ sở ở nông thôn. Kết quả các cấp hội nông dân trong tỉnh đã hiến trên 15 triệu m2 đất làm đường giao thông và công trình phúc lợi; tự nguyện đóng góp hàng trăm tỷ đồng; hàng nghìn ngày công; làm mới sửa chữa, nạo vét trên 3.825 km kênh mương; nâng cấp, sửa chữa 7.363 km đường giao thông nông thôn, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm ….; phối hợp với trung tâm môi trường Trung ương Hội xây dựng triển khai thực hiện 05 Dự án mô hình điểm, trị giá trên 1 tỷ đồng; chỉ đạo xây dựng, duy trì 226 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn… Bình quân hàng năm có trên 200.000 hộ nông dân đăng ký đạt chuẩn gia đình văn hóa, trong đó có trên 96 % số hộ dạt danh hiệu “Gia đình văn hóa“.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội không ngừng được tăng cường, trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã kết nạp mới 86.376 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 249.693 người bằng 107% so với số hộ nông nghiệp; chất lượng hội viên và sinh hoạt hội được nâng lên; thành lập mới 910 CLB nông dân các loại, nâng tổng số câu lạc bộ nông dân toàn tỉnh lên hơn 2.000 CLB với gần 190.000 hội viên.

Tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành đoàn thể liên quan, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, giám sát các tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIX và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức tuyên truyền và tham gia đóng góp vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, góp phần vào sự thành công của các Đại hội….

Có thể nói, qua 10 năm nỗ lực thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã đạt được những kết quả thiết thực, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt mục tiêu đề ra, góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp nông thôn, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho đại bộ phận người dân ở vùng nông thôn.